informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

A. Definicje

 1. Zamawiający – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 2. Konkurs – należy przez to rozumieć przedmiotowe postępowanie mające na celu wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 2016, poz. 2077 z późn. zm.).
 3. Komisja – należy przez to rozumieć Komisję konkursową powołaną w celu przeprowadzenia konkursu na wybór brokera, działającą zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Ubezpieczenia – ubezpieczenia: majątkowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 5. Wykonawca, Broker – należy przez to rozumieć podmiot posiadający osobowość prawną, posiadający zezwolenie na działalność brokerską wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
 6. Zamówienie – należy przez to rozumieć nieodpłatną umowę (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką) zawieraną między Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 7. Regulamin – regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego do współpracy w zakresie ubezpieczeń.

B. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem ogłaszającym konkurs jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym.
 2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji w celu wyboru Brokera ubezpieczeniowego do współpracy z Zamawiającym, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 4. Do niniejszego konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 5. Konkurs ma charakter otwarty i będzie prowadzony w języku polskim.
 6. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego tj. www.pfron.org.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Zamawiający może zmienić ogłoszenie o Konkursie lub Regulamin, bez podania przyczyn, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku, o ile będzie to uzasadnione wprowadzonymi zmianami, Zamawiający może odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.
 8. Konkurs jest ważny nawet w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty spełniającej wymagania niniejszego Regulaminu.
 9. Zamawiający może zakończyć Konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyn, nie dokonując wyboru Brokera.
 10. W przypadku zmiany ogłoszenia o Konkursie, Regulaminu lub zakończenia Konkursu bez wyboru Brokera, Zamawiający zamieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
 11. Oferentom nie będą przysługiwały względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku ze zmianą warunków Konkursu, wyborem oferty dokonanym przez Zamawiającego, ani zakończeniem Konkursu bez wyboru Brokera.
 12. Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Zamawiającego dotyczących złożonych przez nich wniosków i ofert, ofert innych Oferentów, wezwań do uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert, oceny ofert, ani decyzji o zakończeniu Konkursu bez wyboru Brokera.
 13. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

C. Przedmiot konkursu, zakres świadczenia oraz termin realizacji usług

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez Brokera na rzecz Zamawiającego serwisu brokerskiego, przez co rozumie się wykonywanie stałego pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń majątkowych i gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeń osobowych, w tym ubezpieczeń na życie z wyłączeniem ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 2. Serwis brokerski będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje:
  1. czynności przygotowawcze do zawarcia przez Zamawiającego umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, w szczególności wykonanie audytu ubezpieczeniowego w zakresie działalności Zamawiającego i posiadanego przez niego mienia, przeprowadzenie analizy ryzyk i zagrożeń, oraz opracowanie koncepcji programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego,
  2. doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, w tym negocjacje warunków ubezpieczenia i kwotacji składek, przedstawienie propozycji umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej na podstawie kryteriów wskazanych przez Zamawiającego i rekomendacji zalecanego ubezpieczenia, propozycje lokat u wybranych ubezpieczycieli, czynności techniczne związane z lokowaniem ubezpieczenia, wykonanie pozostałych czynności przedsprzedażowych związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej,
  3. uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym uzyskanie potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej oraz sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym jej zgodności z wnioskiem i ofertą, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem umów ubezpieczenia, pomoc w egzekwowaniu praw wynikających z zawartych ubezpieczeń m.in. spraw o odszkodowania (udział w procesie likwidacji szkód), przeprowadzanie doubezpieczenia lub rezygnacji Zamawiającego z ubezpieczenia, nadzorowanie zwrotu składek, uzyskiwanie potwierdzenia cesji z umów ubezpieczenia,
  4. organizowanie i nadzorowanie wykonywania czynności brokerskich przez osoby uprawnione do ich wykonywania działające w imieniu Brokera,
  5. czynną pomoc w obliczaniu wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, w jego zaklasyfikowaniu oraz objęciu przez Zakład Ubezpieczeń ochroną do poszczególnych ryzyk, dane z bilansu, ustalenie wartości i ilości majątku przewidzianego do ubezpieczenia, w jego zaklasyfikowaniu oraz objęciu przez Zakład Ubezpieczeń ochronądo poszczególnych ryzyk,
  6. zapewnienie stałej opieki doradczej i innej pomocy w sprawach ubezpieczeniowych,
  7. wykonywanie innych czynności uzgodnionych przez strony.
 3. W przypadku gdy zawarcie ubezpieczeń przez Zamawiającego wymaga zachowania procedur nałożonych przepisami o zamówieniach publicznych, serwis brokerski, w miejsce czynności przygotowawczych i doprowadzenia do zawarcia ubezpieczenia, będzie obejmował odpowiednio:
  1. czynności związane z przygotowaniem postępowania – w szczególności oszacowanie wartości zamówienia i przedstawienie propozycji wyboru trybu zamówienia publicznego, pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym opisu przedmiotu zamówienia,
  2. czynności podejmowane w toku postępowania – udział Brokera lub upoważnionego przedstawiciela Brokera, na wniosek Zamawiającego,w komisji przetargowej lub w roli biegłego, w szczególności ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena kryteriów ofert pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Przyjęcie przez Brokera roli pełnomocnika procesowego w sprawach związanych z realizacją umowy (zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia) wymaga odrębnych ustaleń między stronami.
 5. Niniejsze zamówienie nie obejmuje pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.
 6. Broker będzie dla Zamawiającego świadczył usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 2016, poz. 2077 z późn. zm.).
 7. Koszty pośrednictwa i wynikające z powyższych czynności Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych.
 8. Broker w przypadku powstania szkody u Zamawiającego, wynikającej z winy Brokera lub w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową.
 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy.
 11. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.), ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 2016, poz. 2077 z późn. zm.), oraz inne przepisy regulujące przedmiot umowy.
 12. Przedmiot i zakres świadczenia usługi brokerskiej będą integralną częścią umowy, którą Zamawiający podpisze z wybranym oferentem. Inne niż wskazane wyżej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji pomiędzy Komisją powołaną przez Zamawiającego i oferentem wyłonionym w konkursie.
 13. Umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone.
 14. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi brokerskiej zostanie określony w umowie.
 15. Podpisanie umowy z Oferentem nastąpi w ciągu 10 dni od dnia Jego wyboru.
 16. Oferent biorący udział w konkursie zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

D. Minimalne warunki stawiane Oferentom dopuszczające do udziału w konkursie

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisania do rejestru brokerów ubezpieczeniowych przez okres co najmniej 5 lat.
 2. Nie znajdują się w stanie likwidacji ani upadłości.
 3. Nie zalegają z opłacaniem podatków, innych opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 4. Posiadają ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1085).
 5. Uczestniczyli jako Broker po stronie Zamawiającego w co najmniej 5 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.
 6. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tj. zatrudniają na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego osoby z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy brokerskiej, uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z przepisami prawa.
 7. Posiadają doświadczenie w zakresie obsługi brokerskiej minimum 5 jednostek sektora finansów publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.
 8. W okresie ostatnich 3 lat nie wypłacali odszkodowań z polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską.


E. Dokumenty, które należy załączyć do oferty

 1. Formularz Ofertowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności (KRS) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert.
 3. Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej i dokument potwierdzający wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
 4. Polisa lub polisy lub inny dokument potwierdzający, że Broker posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzenia działalności brokerskiej prowadzonej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1085).
 5. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Oferent  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 6. Oświadczenie o ilości zatrudnionych osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie wraz z udokumentowaniem posiadania przez te osoby uprawnień do wykonywania czynności brokerskich.
 7. Oświadczenie o ilości jednostek sektora finansów publicznych (minimum 5) z którymi współpracuje/współpracował Broker. Do oświadczenia należy dołączyć podpisany przez Brokera, jako zgodny ze stanem faktycznym Wykaz wszystkich tych jednostek sektora finansów publicznych wraz z referencjami z co najmniej dwóch jednostek. Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Oświadczenie o ilości postępowań o zmówienie publiczne, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela z udziałem Brokera dla sektora finansów publicznych.
 9. Odpowiednie pełnomocnictwa – oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 10. Koncepcję programu ubezpieczeniowego dla Zamawiającego zawierającą maksymalnie 5 stron.

F. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagane dokumenty

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i podpisana czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub udzielonym pełnomocnictwem.
 3. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w Regulaminie konkursu. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 4. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę (osoby) umocowane do reprezentacji.
 5. Upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo) powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.
 6. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) powinny być ponumerowane przez Oferenta.
 7. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne i odrzucone przez Komisję.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. Zostaną one odesłane Oferentom bez otwierania.
 9. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej składania.
 10. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, Oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

G. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Każdy Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 2. Wyboru Oferentów dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
 3. Komisja bada czy Wykonawca przystępujący do konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Wykonawców. Oferta Wykonawcy, który nie spełnia takich warunków jest odrzucana.
 4. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień i uzupełnień co do treści złożonej oferty.
 5. Oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz ogłoszonym Konkursie będą poddane ocenie według ustalonych kryteriów.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Oferenta, w przypadku, gdy uczestnicy konkursu uzyskali taką samą liczbę punktów, lub prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami.
 7. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.

H. Kryteria oceny ofert

Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

 1. Doświadczenie na rynku – okres prowadzenia działalności brokerskiej licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia Konkursu:
  1. minimum 5 lat – 5 pkt,
  2. od 6 do 8 lat – 10 pkt,
  3. powyżej 8 lat – 15 pkt.

   Na potwierdzenie spełniania warunku należy załączyć oświadczenie i zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej.

 2. Liczba zatrudnionych przez Oferenta pracowników na podstawie umów o pracę lub stosunku cywilnoprawnego posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy brokerskiej oraz uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich – wg stanu na dzień ogłoszenia Konkursu:
  1. od 1 do 4 brokerów – 1 pkt,
  2. od 5 do 9 brokerów – 5 pkt,
  3. powyżej 9 brokerów – 10 pkt.

   Na potwierdzenie spełniania warunku należy załączyć oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich.

 3. Liczba obsługiwanych jednostek sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich lat kalendarzowych 2015-2018:
  1. od 1 do 2 jednostek finansów publicznych – 1 pkt,
  2. od 3 do 4 jednostek finansów publicznych – 5 pkt,
  3. od 5 do 8 jednostek finansów publicznych – 10 pkt,
  4. powyżej 8 jednostek finansów publicznych – 15 pkt.

   Na potwierdzenie spełniania warunku należy załączyć zgodny ze stanem faktycznym wykaz obsługiwanych jednostek sektora finansów publicznych – wg stanu na dzień ogłoszenia Konkursu.

 4. Liczba przygotowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, dla jednostek sektora finansów publicznych obejmujących ubezpieczenia (mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne) w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2015-2018), które zakończyły się zawarciem umowy:
  1. 5-20 postępowań – 5 pkt,
  2. 21-40 postępowań – 10 pkt,
  3. 41-70 postępowań – 15 pkt,
  4. powyżej 71 postępowań – 20 pkt.

   Na potwierdzenie spełniania warunku należy załączyć oświadczenie.

 5. Wysokość sumy gwarancyjnej OC (według stanu na dzień ogłoszenia konkursu):
  1. minimalna według rozporządzenia Ministra Finansów – 1 pkt,
  2. powyżej minimalnej do 10 mln euro – 10 pkt,
  3. powyżej 10 mln euro – 20 pkt.

   Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedstawić oświadczenie oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie posiadanych aktualnie polis.

 6. Opis programu (koncepcji) współpracy z Zamawiającym przybliżający sposób i wyjaśniający przydatność proponowanych rozwiązań dla Zamawiającego w zakresie każdego rodzaju ubezpieczeń. Każdy z członków Komisji dokona indywidualnej oceny koncepcji przyznając od 0 do 20 pkt. Ilość punktów będzie stanowiła średnią arytmetyczną z ocen członków Komisji. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać Oferent wynosi 100 punktów.

I. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 28.11.2018 r., godzina 12:00, w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, na parterze w kancelarii (pok. nr 2). Oferty muszą być złożone osobiście lub pocztą kurierską za pokwitowaniem odbioru.
 2. Koperta powinna być oznaczona tytułem „Konkurs na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wraz z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz zawierać dopisek ,,nie otwierać przed dniem 28.11.2018 r., godz. 12.30”.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2018 r., godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego w budynku przy al. Jana Pawła II 13 – p. IX sala nr 907.
 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.
 5. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu konkursowym będą odrzucone.

J. Dane Oferentów

 1. W związku z prowadzoną procedurą udzielenia zamówienia na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla PFRON, Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 13;
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Pani Izabela Maciejewska, adres e-mail: iod@pfron.org.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z procedurą udzielenia zamówienia na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla PFRON.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy PFRON z siedzibą w Warszawie 00-828, przy al. Jana Pawła II 13, którzy odpowiadają za prowadzenie przedmiotowej procedury.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • do 6 miesięcy w przypadku zapytania szacunkowego,
  • do 2 lat – w przypadku zamówienia publicznego, a jeżeli do jego realizacji została zawarta umowa, której czas trwania umowy 2 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

K. Postanowienia końcowe

 1. Z wybranym Oferentem Zamawiający podpisze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem, przedłożeniem oferty i uczestnictwem w konkursie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 4. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować do dnia 26.11.2018 r. do godz. 9:00 na adres: Logistyka@pfron.org.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na złożone pytania oraz zamieści je na stronie Zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Niniejszy konkurs nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający może unieważnić konkurs na każdym etapie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 8. W przypadku unieważnienia konkursu lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
Data publikacji: 2018-11-21
Data modyfikacji: 2018-11-26
Departament ds. Organizacyjnych
Autor: Łukasz Baranowski