informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Informacje dla kandydatów ubiegających się o pracę

Zachęcamy osoby zainteresowane złożeniem aplikacji na wybrane wolne stanowisko pracy w PFRON do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz informacjami na temat instytucji, dostępnymi na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) prowadzi nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w sposób otwarty i konkurencyjny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018, poz. 511).

Otwartość naboru oznacza powszechność, jawność i równość w ubieganiu się o zatrudnienie, co wyraża się m.in. w obowiązku publikacji na stronach BIP oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej PFRON, w której prowadzony jest nabór:

 • ogłoszenia o naborze,
 • informacji o kandydatach, którzy spełnili wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
 • informacji o wynikach naboru.

W naborze może wziąć udział każdy, kto spełnia wymogi wskazane w ogłoszeniu o naborze. Do składania aplikacji zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, gdyż istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb. PFRON jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 12%.

Konkurencyjność naboru oznacza, że w wyniku zastosowanych jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów i warunków przeprowadzania naboru oraz zapewnienia niezmienności wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze podczas wszystkich etapów postępowania, zostanie wybrana osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych na danym stanowisku.

 

Nabór na wolne stanowisko pracy w PFRON

 • Ubiegając się o pracę w PFRON należy złożyć aplikację w odpowiedzi na konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy, biorąc pod uwagę wymogi konieczne i (lub) pożądane związane ze stanowiskiem pracy.
 • Komplet dokumentów można składać:
  • w formie papierowej przesyłając je na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa lub składając bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00),
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl
 • W przypadku przedstawiania dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa jedynie w celu przeprowadzenia naboru, w ramach którego złożona została aplikacja. Nie będzie tworzona baza kandydatów.
 • Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 • Oferty osób niezatrudnionych złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze:
  • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON będą komisyjnie niszczone,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej będą trwale usuwane z zasobów elektronicznych,

po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

Dokumentowanie spełniania wymogów związanych z wolnym stanowiskiem pracy:

 • wykształcenia

  Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie to wymóg formalny. Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie wykształcenia profilowego, np. psychologicznego, kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia.
 • stażu pracy lub doświadczenia zawodowego

  Staż pracy to okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia, np. zaświadczeniem.

  Doświadczenie zawodowe jest pojęciem szerszym niż staż pracy. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania zadań na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia, np. poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zakresów obowiązków, zaświadczeń o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach, opinii czy referencji itp.

 

Szczegółowe informacje w sprawie zasad przeprowadzania naborów w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 606 oraz adresem e-mail: rekrutacje@pfron.org.plszkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • telefon: 22 50 55 500

Inspektor Danych Osobowych

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • e-mail: iod@pfron.org.pl

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Wyłonienie kandydata o odpowiednich kompetencjach na dane stanowisko pracy następuje przy zastosowaniu metod i narzędzi selekcji, takich jak: analiza dokumentów, test wiedzy merytorycznej, test praktyczny, zadanie symulacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, testy kompetencji, Assessment Center.

Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz kategorie danych

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Podstawa prawna

Kategorie danych

art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

z 2018 r. poz. 917)

·  Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia

·  Dane adresowe: miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

·  Dane zawodowe: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

art. 51a i art. 53a-53g ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2018 r.

poz. 511)

·  Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór

·  Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór

art. 6 ust. 1 lit. a oraz

art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

Dane wykraczające poza kategorie danych pozyskane zgodnie z przepisami prawa, a niezbędne do konkurencyjnego przeprowadzenia procesu rekrutacji ujęte w „Ogłoszeniu o naborze” i „Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” w PFRON.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres rekrutacje@pfron.org.pl.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:

 • komisyjnie niszczone w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON,
 • trwale usuwane z zasobów elektronicznych w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niszczenie/usuwanie danych osobowych nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż do 6 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni przez PFRON i przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy), Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu pełniącemu funkcję asesora, po dopełnieniu wymogów prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie w sposób konkurencyjny procesu naboru na wolne stanowisko pracy w PFRON.