informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATÓW/EK NA 2 STANOWISKA

 AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

 W WYMIARZE 1 ETATU

 (dopuszcza się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

oraz zatrudnienie tylko 1 kandydata/ki )

 W DEPARTAMENCIE AUDYTU I JAKOŚCI

 

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

 1. Przeprowadzanie (samodzielnie lub koordynując) zadań o charakterze zapewniającym, doradczym oraz czynności sprawdzających wynikających z rocznego planu audytu wewnętrznego oraz zleconych poza planem.
 2. Udział w koordynacji czynności związanych z utrzymaniem systemu kontroli zarządczej.
 3. Przegląd procesów, analiza i ocena ryzyka we wszystkich obszarach działania Funduszu w celu sporządzenia rocznego oraz strategicznego planu audytu.
 4. Udział w opracowywaniu rocznych i długoterminowych planów oraz sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 5. Przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań w zakresie swojego działania.
 6. Udział w opracowywaniu informacji i materiałów wymaganych przez komitet audytu, kontrolerów i audytorów zewnętrznych; współpraca z organami i instytucjami zewnętrznymi.
 7. Udział w przeglądach i aktualizacji procedur audytu wewnętrznego oraz realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości pracy audytu wewnętrznego.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • wymogi Konieczne
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Staż pracy: 2 lata
 3. Szczególne uprawnienia: uprawnienia audytora wewnętrznego w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2009 Nr 157 poz. 1240)
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: wiedza z zakresu zarządzania organizacją (administracja publiczna)
 • wymogi Pożądane
 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • kreatywność
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista
 • samodyscyplina
 • biegła znajomość MS Office

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające uprawnienia audytora wewnętrznego,
 6. oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem,
 7. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

 

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w punktach 1-6.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-6.

 

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 lutego 2018 roku.

 

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości” na adres: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości”.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

 

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

 

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru (nabór może być prowadzony w kilku etapach).

 

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 743.

 

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................                                                    ......................................

  (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)                                                               (miejscowość i data)

 

..............................................................................

 

..............................................................................

                          (adres zamieszkania)

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

(NABÓR NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO)

 

Oświadczam, że:

 • posiadam obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa tj. .............................................................................., którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
 • nie byłem/nie byłam karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

...........................................................

(data i podpis)

_________________________________________________________________________________________

 INFORMACJA

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia  14 marca 2018 roku

 (miejscowość i data)

 

LISTA KANDYDATÓW/EK

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 lutego 2018 roku, naboru do pracy na 2 stanowiska Audytora Wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:


Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Marcin Gadomski

Pruszków

2.

Zbigniew Bidziński

Warszawa

3.

Zofia Szynkowska

Radom

4.

Eugeniusz Szwarc

Warszawa

5.

Grażyna Paulina Wójcik

Warszawa

6.

Mariusz  Smolarek

Warszawa

7.

Irena Suseł

Wrocław

8.

Renata Pawlak

Warszawa

9.

Mieczysław Stankiewicz

Wysokie Mazowieckie

10.

Joanna Wyrzykowska

Warszawa

11.

Magdalena Barbara Gorbaczuk

Warszawa Planowane etapy naboru: testy umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Anna Magdalena Leszczyńska

Dyrektor Departamentu Audytu i Jakości

Przewodnicząca ZR