informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE

 

 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATÓW/EK NA 2 STANOWISKA

 AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

 W WYMIARZE 1 ETATU

 (dopuszcza się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

oraz zatrudnienie tylko 1 kandydata/ki )

 W DEPARTAMENCIE AUDYTU I JAKOŚCI

 

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

 1. Przeprowadzanie (samodzielnie lub koordynując) zadań o charakterze zapewniającym, doradczym oraz czynności sprawdzających wynikających z rocznego planu audytu wewnętrznego oraz zleconych poza planem.
 2. Udział w koordynacji czynności związanych z utrzymaniem systemu kontroli zarządczej.
 3. Przegląd procesów, analiza i ocena ryzyka we wszystkich obszarach działania Funduszu w celu sporządzenia rocznego oraz strategicznego planu audytu.
 4. Udział w opracowywaniu rocznych i długoterminowych planów oraz sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 5. Przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań w zakresie swojego działania.
 6. Udział w opracowywaniu informacji i materiałów wymaganych przez komitet audytu, kontrolerów i audytorów zewnętrznych; współpraca z organami i instytucjami zewnętrznymi.
 7. Udział w przeglądach i aktualizacji procedur audytu wewnętrznego oraz realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości pracy audytu wewnętrznego.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • wymogi Konieczne
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Staż pracy: 2 lata
 3. Szczególne uprawnienia: uprawnienia audytora wewnętrznego w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2009 Nr 157 poz. 1240)
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: wiedza z zakresu zarządzania organizacją (administracja publiczna)
 • wymogi Pożądane
 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • kreatywność
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista
 • samodyscyplina
 • biegła znajomość MS Office

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające uprawnienia audytora wewnętrznego,
 6. oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem,
 7. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w punktach 1-6.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-6.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 lutego 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości” na adres: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Departamencie Audytu i Jakości”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru (nabór może być prowadzony w kilku etapach).

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 743.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................                                                    ......................................

  (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)                                                               (miejscowość i data)

 

..............................................................................

 

..............................................................................

                          (adres zamieszkania)

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

(NABÓR NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO)

 

Oświadczam, że:

 • posiadam obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa tj. .............................................................................., którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
 • nie byłem/nie byłam karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

...........................................................

(data i podpis)

_________________________________________________________________________________________

 INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.