informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

 OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO EKSPERTA DS. PROJEKTÓW W RAMACH PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UE POWER „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” W WYMIARZE 1 ETATU
W DEPARTAMENCIE DS. PROGRAMÓW
(ZATRUDNIENIE DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU)

  

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Realizacja (postępowania i prowadzenie) zamówień publicznych.
 2. Monitoring realizacji zadań w projekcie.
 3. Sporządzanie wniosków o płatność.
 4. Planowanie budżetowe i monitorowanie poziomu wydatków w projekcie.
 5. Sporządzanie sprawozdań i zestawień niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu.
 6. Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 •   WYMOGI KONIECZNE
 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: 10-letni
 3. Rodzaj doświadczenia:
 • koordynator/ekspert w przynajmniej 3 projektach finansowanych ze źródeł zagranicznych, w ciągu ostatnich 10 lat.
 • min. 3 lata doświadczenia z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach lub systemie wdrażania (instytucje wdrażające/pośredniczące/zarządzające, beneficjenci, firmy doradcze),
 • doświadczenie w realizacji (po stronie beneficjenta) przynajmniej 1 projektu miękkiego realizowanego w partnerstwie i finansowanego ze źródeł zagranicznych o budżecie minimalnym 500 tys. złotych - w ciągu ostatnich 6 lat,
 • doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych (co najmniej 2 projekty),
 •  WYMOGI POŻĄDANE
 1.  Wykształcenie:
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub szkolenie z zarządzania projektami i certyfikat w obszarze zarządzania projektami (PRINCE 2, PMI, analogiczne).

      2.  INNE KOMPETENCJE LUB UMIEJĘTNOŚCI

 • doskonała organizacja pracy własnej i delegowanej,
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne i analityczne,
 • samodzielność,
 • sprawność w podejmowaniu decyzji i ich argumentowaniu,
 • bardzo dobra znajomość wytycznych MR w obszarze projektów Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 19 kwietnia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. projektów w Departamencie ds. Programów” na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: Nabór na stanowisko Eksperta ds. projektów w Departamencie ds. Programów”.

                              

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 58 56.

 

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

 Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny


Sebastian Szymonik

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 roku

LISTA KANDYDATÓW/EKPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 kwietnia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Eksperta ds. projektów w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER „Wypracowanie i Pilotażowe Wdrożenie Modelu Kompleksowej Rehabilitacji Umożliwiającej Podjęcie lub Powrót do Pracy” w wymiarze 1 etatu w Departamencie ds. Programów (zatrudnienie do 30 września 2022 roku), zgłosiła się następująca kandydatka, która spełniła wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:
 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Ewa Krystyna Płodzień-Pałasz

JózefosławPlanowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Joanna Długokęcka

Kierownik projektu / Starszy Ekspert ds. planowania i realizacji projektu
Departament ds. Programów

Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 8 maja 2018 rokuINFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Eksperta ds. projektów w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER
„Wypracowanie i Pilotażowe Wdrożenie Modelu Kompleksowej Rehabilitacji Umożliwiającej Podjęcie lub Powrót do Pracy” w wymiarze 1 etatu w Departamencie ds. Programów
(zatrudnienie do 30 września 2022 roku)


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Eksperta ds. projektów w ramach projektu koncepcyjnego UE POWER „Wypracowanie i Pilotażowe Wdrożenie Modelu Kompleksowej Rehabilitacji Umożliwiającej Podjęcie lub Powrót do Pracy” w wymiarze 1 etatu, do Departamentu ds. Programów (zatrudnienie do 30 września 2022 roku), ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 kwietnia 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Miejscowość
Ewa Krystyna Płodzień-Pałasz Józefosław

Uzasadnienie: ZR uznaje, że wskazana do zatrudnienia kandydatka wykazała się w trakcie procesu naboru wymaganą wiedzą i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy na ww. stanowisku.Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału ds. Kapitału Ludzkiego