informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO EKSPERTA DS.PROJEKTÓW

W WYMIARZE ¾ ETATU, W DEPARTAMENCIE DS.PROGRAMÓW

(nazwa J/KO)

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 

 1. Przygotowywanie programów wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Przygotowywania procedur realizacji programów i zasad realizacji zadań ustawowych oraz ich modyfikacji (przygotowywanie formularzy dokumentów niezbędnych do realizacji projektów, programów na rzecz osób niepełnosprawnych, procedur i zasad realizacji zadań ustawowych oraz ich modyfikacji (np. wnioski, umowy itp.).
 3. Przygotowywanie projektów na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz propozycji dotyczących możliwości pozyskiwania środków na realizację tych projektów.
 4. Przygotowywanie interpretacji zapisów programów, procedur i zasad realizacji zadań ustawowych oraz przygotowywanie merytorycznych założeń szkoleń realizatorów programów i zadań ustawowych oraz współudział w szkoleniach.
 5. Opiniowanie kierowanych projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz regulaminów) dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 6. Doradztwo dla kadry kierowniczej oraz pracowników Funduszu w zakresie realizowanych zadań przez Departament.

 

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • wymogi Konieczne
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. Staż pracy: 4 lata
 3. Znajomość języków obcych:
 • Język obcy: angielski Poziom: komunikatywny

      4. Rodzaj doświadczenia:

 • 3 lata doświadczenia zawodowe w realizacji programów z zakresu zadań publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

        5. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

 • znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność pisania pism, przygotowywania opracowań, analiz, programów,
 • znajomość pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność, wysokie zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 • wymogi Pożądane
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie polityki  społecznej, prawa, socjologii.
 2. Staż pracy: 8 lat
 3. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i PFRON, doświadczenie w ocenianiu projektów.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o umowach cywilnoprawnych, stażach, praktykach, wolontariatach),
 6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

 

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-5 .

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

 

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15 marca 2018 roku.

 

Możliwość złożenia ofert: 

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Ekspert ds. projektów w  Departamencie ds. Programów w wymiarze 3/4 etatu", na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: Nabór na stanowisko Ekspert ds. projektów w Departamencie ds. Programów w wymiarze 3/4 etatu.   

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-maila).

 

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

 

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub
e-mailem o dalszych etapach naboru.

 

Osoby, których oferty nie spełniają wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane,
a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 252.

 

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

 

 

__________________________________________________________________________________________

 INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

 

LISTA KANDYDATÓW/EK

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 01 marca 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Eksperta ds. projektów w Departamencie ds. Programów, w wymiarze 3/4 etatu, zgłosił się następujący kandydat, który spełnił wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Krzysztof  Teofil Więckiewicz

Warszawa

Planowane etapy naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

 

 


Mirosław Izdebski


Dyrektor Departamentu ds. Programów

Przewodniczący Zespołu RekrutacyjnegoInformacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 r.
INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko

Eksperta ds. projektów w wymiarze ¾ etatu

w Wydziale ds. Projektów w Departamencie ds. ProgramówPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Eksperta ds. projektów w wymiarze w Wydziale ds. Projektów w Departamencie ds. Programów, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 01 marca 2018 r. została zatrudniona następująca osoba:


 

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

 
 

Miejscowość

 
 

Krzysztof Teofil Więckiewicz

 
 

Warszawa

 Uzasadnienie: zatrudniony kandydat wykazał się w trakcie procesu naboru wymaganą wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do pracy na stanowisku Eksperta ds. projektów w wymiarze ¾ etatu w Wydziale ds. Projektów w Departamencie ds. Programów.


Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego