informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO EKSPERTA DS. WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH W WYDZIALE DS. BEZPIECZEŃSTWA DEPARTAMENTU DS. ORGANIZACYJNYCH, W WYMIARZE 1 ETATUGŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

1.Współpraca w realizacji zadań w zakresie:
- zamówień publicznych,
- polityki kadrowej,
- bieżących czynności zarządczych należących do kompetencji Dyrektora Generalnego,
- ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji niejawnych.
2. Koordynowanie, monitorowanie i analiza realizacji planu finansowego w podległych Dyrektorowi Generalnemu jednostkach organizacyjnych.
3. Udział w pracach:
- komisji przetargowych,
- zespołów rekrutacyjnych,
- komisji lub zespołów opiniodawczych, zadaniowych lub roboczych.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE

1. Wykształcenie: wyższe magisterskie.
2. Staż pracy: co najmniej 8-letni.
3. Rodzaj doświadczenia:
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• doświadczenie w zakresie planowania i sprawozdawczości finansowej.
4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
• znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
• znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,
• umiejętność skutecznej komunikacji,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• odporność na stres.

• WYMOGI POŻĄDANE

1. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
• znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i PFRON,
• znajomość jednego języka oficjalnego UE,
• prawo jazdy kat. B.


DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy, zakresy obowiązków, zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
6. prawo jazdy kat. B – mile widziane,
7. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 stycznia 2018 roku.


Możliwość złożenia ofert:

  1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. wsparcia procesów zarządczych w Departamencie ds. Organizacyjnych” na adres: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Eksperta ds. wsparcia procesów zarządczych w Departamencie ds. Organizacyjnych”.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 52 22.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.


p.o. Prezesa Zarządu

Dorota Habich


_________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 13 marca 2018 roku

LISTA KANDYDATÓW

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 stycznia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Eksperta ds. wsparcia procesów zarządczych w Wydziale ds. Bezpieczeństwa Departamentu ds. Organizacyjnych zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Michał Aleksander Schröder

Gdynia

2.

Bartosz Gawrych

Zgierz

 

Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

 

Sebastian Szymonik

Dyrektor Generalny

Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego

                                           

 

 

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2018 roku
....................................
(miejscowość i data)

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Eksperta ds. wsparcia procesów zarządczych w Wydziale ds. Bezpieczeństwa Departamentu ds. Organizacyjnych

(nazwa J/KO)


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Eksperta ds. wsparcia procesów zarządczych w Wydziale ds. Bezpieczeństwa Departamentu ds. Organizacyjnych ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 stycznia 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej - Miejscowość
Michał Aleksander Schröder - Gdynia

Uzasadnienie: zatrudniony kandydat w trakcie procesu naboru wykazał się wymaganą wiedzą i niezbędnymi umiejętnościami do pracy na stanowisku stanowisko Eksperta ds. wsparcia procesów zarządczych w Wydziale ds. Bezpieczeństwa Departamentu ds. Organizacyjnych.Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału ds. Kapitału Ludzkiego