informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej


OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO
KSIĘGOWEGO

W WYMIARZE 1 ETATU, W DEPARTAMENCIE DS. FINANSOWYCH

W WYDZIALE DS. RACHUNKOWOŚCI

- UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE

JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

(nazwa J/KO)GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Sporządzanie tabel amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Sporządzanie sprawozdania ze zmiany stanu majątku trwałego oraz nakładów inwestycyjnych.
 4. Sporządzanie sprawozdań przekazywanych do GUS.
 5. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Staż pracy: 5 lat
 3. Rodzaj doświadczenia: 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Klasyfikacji Środków Trwałych, ustawy o VAT, klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rachunkowości budżetowej;
 • umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu, terminowego oraz samodzielnego wykonywania zadań, rzetelność, dokładność.DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.


Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26 stycznia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

1) za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Księgowego w Departamencie ds. Finansowych w Wydziale ds. Rachunkowości – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa” na adres: Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Księgowego w Departamencie ds. Finansowych w Wydziale ds. Rachunkowości – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa”.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 505-54-67.


Przesłane dokumenty nie będą zwracane.


Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dyrektor Generalny
Sebastian Szymonika__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 31 stycznia 2018 roku
(miejscowość i data)


LISTA KANDYDATÓW/EKPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 stycznia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Księgowego w Departamencie ds. Finansowych, w Wydziale ds. rachunkowości - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa, zgłosiła się następująca kandydatka, która spełniła wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko - Miejscowość

 1. Danuta Stępczyńska - Warszawa


Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Aneta Sędzikowska-Konecka

Główny Księgowy PFRON

Naczelnik Wydziału ds. Rachunkowości

Przewodnicząca ZR

Informacje o wynikach naboru


Warszawa, dnia 12 lutego 2018 roku
(miejscowość i data)

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Księgowego w Departamencie ds. Finansowych, w Wydziale ds. Rachunkowości - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowego w Departamencie ds. Finansowych, w Wydziale ds. Rachunkowości - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 stycznia 2018 roku, nie doszło do rozstrzygnięcia naboru.

Uzasadnienie: w trakcie procesu naboru kandydatka na stanowisko Księgowego w Departamencie ds. Finansowych, w Wydziale ds. Rachunkowości nie uzyskała wymaganej liczby punktów.Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego