informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO

REFERENTA DS. ORGANIZACYJNYCH

W WYMIARZE 1 ETATU, W ODDZIALE OPOLSKIM PFRON

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. realizacja i nadzór obsługi kancelaryjnej Oddziału w zakresie korespondencji wpływającej, wychodzącej, usług pocztowych – w tym rejestracja przesyłek wpływających i wychodzących,
 2. udzielanie informacji i porad osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu oraz kierowanie ich do odpowiednich placówek, instytucji i urzędów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w zależności od zgłaszanej problematyki,
 3. prowadzenie spraw z zakresu organizacyjno–technicznych i gospodarczych w Oddziale, w tym realizacja zakupów/zamówień publicznych, prowadzenie rejestrów związanych z działalnością Oddziału,
 4. prowadzenie składnicy akt w Oddziale.

           

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • wymogi Konieczne
 1. Wykształcenie: średnie
 2. Staż pracy: 1 rok
 3. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność, wysokie zdolności komunikacyjne,
 • znajomość pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność pisania pism, przygotowywania opracowań, analiz, programów,
 • znajomość przepisów dot. realizacji zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B.
 • wymogi Pożądane
 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: 5 lat
 3. Doświadczenie: 6-miesięczne doświadczenie w obszarze rehabilitacji  społecznej i/lub zawodowej, 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,


DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.) – mile widziane,
 6. prawo pojazdy kat. B - kserokopia,
 7. dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi komputera – mile widziane,
 8. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1- 4,6.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-3, 6.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu:  24 kwietnia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Opolskim PFRON” na adres Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Opolskim PFRON”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-maila).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 887 20 32.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 10 maja 2018 roku

                                                                                                                                  (miejscowość i data)

 
 

LISTA KANDYDATEK

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 kwietnia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Opolskim PFRON, zgłosiły się następujące kandydatki, które spełniły wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość

 1. Anna Brzdąk Domecko
 2. Magdalena Gryszczyńska Brzeg
 3. Małgorzata Irena Szupieńko Mechnice

 Planowane etapy naboru:

- rozmowa kwalifikacyjna.
Łukasz Żmuda

Dyrektor Oddziału Opolskiego PFRON
Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego

 

 

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 30 maja 2018 roku

                                    

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Referenta
ds. organizacyjnych w Oddziale Opolskim PFRON,

w wymiarze 1 etatu 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na  stanowisko Referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Opolskim PFRON, w wymiarze 1 etatu,  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 kwietnia 2018 roku, nie doszło do rozstrzygnięcia naboru.

 

Uzasadnienie: w trakcie procesu naboru kandydatki na stanowisko Referenta ds. organizacyjnych w Oddziale Opolskim PFRON nie uzyskały wymaganej liczby punktów.

 

 

 

Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału
ds. Kapitału Ludzkiego