informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO

REFERENTA DS. PROMOCJI I INFORMACJI

W WYMIARZE 1 ETATU, W ODDZIALE ŚWIĘTOKRZYSKIM PFRON

- UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

(nazwa J/KO)


GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

Zadanie 1 - nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z mediami oraz publikowanie informacji o bieżącej działalności Funduszu w celu budowania pozytywnego wizerunku Funduszu
Zadanie 2 - organizowanie i promowanie wydarzeń, konkursów, spotkań, szkoleń w celu zmiany postaw społecznych wobec niepełnosprawności
Zadanie 3 - przekazywanie, upowszechniania informacji o możliwym wsparciu z udziałem środków publicznych, w tym PFRON
Zadanie 4 - nawiązanie i podtrzymanie współpracy z jednostkami administracji publicznej oraz NGO, pracodawcami, placówkami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami, które tworzą system wsparcia osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Zadanie 5 - gromadzenie i upowszechnianie informacji o organizowanych wydarzeniach kulturalnych lub sportowych, realizowanych projektach i inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych, inspirowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych w celu zaktywizowania środowiska osób niepełnosprawnych i społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zadanie 6 - stworzenie i rozwijanie zintegrowanego systemu informacji o wsparciu dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów i rodzin

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła obsługa komputera (Windows, Office),
 • kompetencje językowe w zakresie używania poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie,
 • umiejętność redagowania tekstów oraz ich zamieszczania wraz ze zdjęciami na stronie internetowej,
 • umiejętność organizowania spotkań z wieloma interesariuszami;
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • samodzielność przy realizacji zadań i kreatywność,
 • kultura osobista.• WYMOGI POŻĄDANE

Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

 • znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych,
 • umiejętność pracy w zespole.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. kserokopia prawa jazdy,
 5. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 19 kwietnia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. promocji i informacji w wymiarze 1 etatu, w Oddziale Świętokrzyskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy” na adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. promocji i informacji w wymiarze 1 etatu, w Oddziale Świętokrzyskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy”.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 606.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.
Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 roku
(miejscowość i data)

LISTA KANDYDATÓW/EKPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 kwietnia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Referenta ds. promocji i informacji w Oddziale Świętokrzyskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa,zgłosiła się następująca kandydatka, która spełniła wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko - Miejscowość

 1. Justyna Kuśtowska - KielcePlanowane etapy naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Andrzej Michalski

p.o. Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON

Przewodniczący ZR

Informacje o wynikach naboru


Warszawa, dnia 16 maja 2018 roku
(miejscowość i data)

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. promocji i informacji w Oddziale Świętokrzyskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

(nazwa J/KO)


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta ds. promocji i informacji w Oddziale Świętokrzyskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 kwietnia 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

1. Justyna Kuśtowska - Kielce

Uzasadnienie: kandydatka w trakcie procesu naboru wykazała się wymaganą wiedzą i umiejętnościami do pracy na stanowisku Referenta ds. promocji i informacji w Oddziale Świętokrzyskim PFRON.


wz. Naczelnika Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego

Ekspert ds. procesów HR

Renata Świerzyńska