informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO REFERENTA DS. WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ
W WYMIARZE 1 ETATU, UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY
12 MIESIĘCY W ODDZIALE WARMIŃSKO– MAZURSKIM PFRON

 

 GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Realizacja zadań wyrównujących różnice między regionami oraz zadań wynikających z pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Partnerstwo dla osób niepełnosprawnych.
 2. Obsługa wniosków gmin o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień
   od podatków.
 3. Monitorowanie i badanie efektywności udzielonej pomocy.
 4. Prowadzenie działań mających na celu standaryzację realizacji zadań finansowych ze środków Funduszu.
 5. Współpraca z urzędami pracy, w szczególności mająca na celu wspieranie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i planowanie rozwoju zawodowego uwzględniającego sytuację na lokalnym rynku pracy.
 6. Współpraca z oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy.


WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • WYMOGI KONIECZNE
 1. Wykształcenie: minimum średnie
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i Office,
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B
 • WYMOGI POŻĄDANE

       1. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

 •  znajomość zasad funkcjonowania PFRON
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką osób niepełnosprawnych
 • dyspozycyjność

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:                   

 1. życiorys (CV.),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. prawo jazdy kat. B - kserokopia ,
 5. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

 

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w punktach 1-4.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt. 3-4.


PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 stycznia 2018 roku


Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Warmińsko–Mazurskim PFRON, umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy”, na adres                                                                            Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Warmińsko–Mazurskim PFRON, umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-maila).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.


W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.


Osoby, których oferty nie spełniają wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 72 29 024.


Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowy Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

_________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

 

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 8.02.2018 r.

 (miejscowość i data)

 

LISTA KANDYDATÓW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji  Publicznej w dniu 11 stycznia 2018 r., naboru do pracy na stanowisko Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PFRON w wymiarze 1 etatu, umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Beata Adamkowska

Olsztyn

2.

Cezary Czuba

Olsztyn

3.

Adam Gryciuk

Olsztyn

4.

Piotr Łach

Biskupiec

 

 Planowane etapy naboru:

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

 
Janusz Surmacz


w/z Dyrektora Oddziału
Warmińsko - Mazurskiego PFRON
Przewodniczący ZR

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 01 marca 2018 roku

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. współpracy z administracją publiczną

w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PFRON w wymiarze 1 etatu,

umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PFRON w wymiarze 1 etatu, umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  11 stycznia 2018 r. została zatrudniona następująca osoba:

 

 

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

 
 

Miejscowość

 
 

Beata Adamkowska

 
 

Olsztyn

 

 

Uzasadnienie: zatrudniona kandydatka w trakcie procesu naboru wykazała się wymaganą wiedzą i niezbędnymi umiejętnościami do pracy na stanowisku Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PFRON.
Anna Falkowska

 Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego