informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Mazowieckim PFRON, umowa o pracę na czas określony do dnia 31.03.2020 r.

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

Realizacja programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON: „Aktywny samorząd”, „Rehabilitacja 25 plus”, „Zajęcia klubowe w WTZ”:

 • ustalanie zapotrzebowania, podział środków, rozliczanie umów,
 • nadzorowanie realizacji programów przez jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego,
 • sporządzanie informacji, sprawozdań,
 • obsługa umów z ekspertami PFRON.


wymogi związane ze stanowiskiem pracy:

wymogi konieczne:

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Inne kompetencje, umiejętności lub wiedza z zakresu:
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • komunikatywność.

wymogi pożądane:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: 2 lata
 3. Rodzaj doświadczenia: doświadczenie pracy w jednostkach samorządowych
 4. Inne kompetencje, umiejętności lub wiedza z zakresu:
 • przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość programów Word, Excel,
 • znajomość zagadnień związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowe informacje:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.


Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt pn. 1-3.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 14%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21 października 2019 roku.

Możliwości złożenia oferty:

 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Mazowieckim PFRON, umowa o pracę na czas określony do dnia 31.03.2020 r.”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Mazowieckim PFRON, umowa o pracę na czas określony do dnia 31.03.2020 r.”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).


Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 31 18 312.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 
Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik


Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
telefon: 22 50 55 500

Inspektor Ochrony Danych

adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
e-mail: iod@pfron.org.pl

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Wyłonienie kandydata o odpowiednich kompetencjach na dane stanowisko pracy następuje przy zastosowaniu metod i narzędzi selekcji, takich jak: analiza dokumentów, test wiedzy merytorycznej, test praktyczny, zadanie symulacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, testy kompetencji, Assessment Center.

Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz kategorie danych

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Podstawa prawna/ Kategorie danych

art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia• Dane adresowe: miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)• Dane zawodowe: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

art. 51a i art. 53a-53g ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór• Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór

art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

Dane wykraczające poza kategorie danych pozyskane zgodnie z przepisami prawa, a niezbędne do konkurencyjnego przeprowadzenia procesu rekrutacji ujęte w „Ogłoszeniu o naborze” i „Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” w PFRON.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres rekrutacje@pfron.org.pl.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:

 • komisyjnie niszczone w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON,
 • trwale usuwane z zasobów elektronicznych w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niszczenie/usuwanie danych osobowych nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż do 6 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji.

 1. Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

  Dostęp do Państwa danych zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni przez PFRON i przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy), Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu pełniącemu funkcję asesora, po dopełnieniu wymogów prawnych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
  Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie w sposób konkurencyjny procesu naboru na wolne stanowisko pracy w PFRON.

Dokumenty do pobrania

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 28 października 2019 r.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07 października 2019 r. naboru do pracy na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Mazowieckim PFRON, umowa o pracę na czas określony do dnia 31.03.2020 r., zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko - Miejscowość

 1. Martyna Dworakowska - Warszawa
 2. Michał Jerzy Komuda - Warszawa
 3. Michał Zbigniew Porębski - Warszawa
 4. Hanna Katarzyna Rogowska - Skierniewice
 5. Renata Kwiecień - Warszawa
 6. Katarzyna Wasiak - Warszawa


Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.wz. Dyrektora

Oddziału Mazowieckiego

Lilianna Kałczyńska