informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO:

SAMODZIELNEGO REFERENTA ds. współpracy z administracją publiczną,

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W WYMIARZE 1 ETATU ,

W ODDZIALE DOLNOŚLĄSKIM
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU.

(nazwa J/KO)GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Realizacja zadań wyrównujących różnice między regionami oraz zadań wynikających z pilotażowego programu Aktywny Samorząd, Partnerstwo dla osób niepełnosprawnych.
 2. Obsługa wniosków gmin o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień od podatków.
 3. Monitorowanie i badanie efektywności udzielonej pomocy.
 4. Prowadzenie działań mających na celu standaryzację realizacji zadań finansowych ze środków funduszu.
 5. Współpraca z urzędami pracy, w szczególności mająca na celu wspieranie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i planowanie rozwoju zawodowego uwzględniającego sytuację na lokalnym rynku pracy.
 6. Współpraca z oddziałami Zakładu Ubezpieczeń społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy.


WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: minimum średnie
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i Office,
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista.

• WYMOGI POŻĄDANE

 1. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych,


DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.


Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-3.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 24 stycznia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko: Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Dolnośląskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa” na adres Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Dolnośląskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa.”


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 606.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.


Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowy Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik


__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 29 stycznia 2018 roku
(miejscowość i data)

LISTA KANDYDATÓW/EKPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 stycznia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną zgłosili się następujący kandydaci/ki, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko - Miejscowość

 1. Kamila Choszcz - Oleszna
 2. Tomasz Chorągwicki - Pakosławice
 3. Lidia Flank - Wrocław
 4. Karolina Juszczak - Wrocław
 5. Piotr Mulawka - Wrocław
 6. Agnieszka Radziuk - Wrocław
 7. Mateusz Szałata - Wrocław


Planowane etapy naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Marcin Sokołowski

Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PFRON

Przewodniczący ZR

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 21 lutego 2018 roku
....................................
(miejscowość i data)

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Dolnośląskim PFRON - umowa o pracę na czas określony

w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

(nazwa J/KO)Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Dolnośląskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 stycznia 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Miejscowość

 1. Lidla Flank Wrocław


Uzasadnienie: zatrudniona kandydatka uzyskała w trakcie procesu najwyższą liczbę punktów i wykazała się wymaganą wiedzą do pracy na stanowisku Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Dolnośląskim PFRON.

Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego