informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. dostępności w wymiarze czasu pracy: 1 etat w Wydziale ds. Dostępności w Departamencie Wsparcia Zarządu

 Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1.  Zadania związane z wdrożeniem i realizacją przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym w szczególności: a) wykonywanie zadań z zakresu przygotowania Funduszu jako podmiotu publicznego zapewniającego dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, b) wykonywanie zadań z zakresu przygotowania Funduszu jako podmiotu właściwego do rozpatrywania skarg w przypadku braku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w podmiotach zewnętrznych wykonujących zadania publiczne.
 2. Wykonywanie zadań związanych z wdrążeniem rządowego programu „Dostępność Plus”.
 3. Analiza dokumentów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami opracowanych przez pracowników Funduszu oraz przygotowywanie raportów na ich podstawie.
 4. Analiza dokumentów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami opracowanych przez inne organy i instytucje oraz przygotowywanie raportów na ich podstawie.
 5. Opracowywanie analiz dotyczących realizowanych zadań z zakresu dostępności.

Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:

wymogi konieczne

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy: minimum 3 lata

Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

 • znajomość ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • znajomość rządowego programu "Dostępność Plus",
 • znajomość zagadnień wynikających z realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod ogłoszeniem,
 • kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt. 1-3.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 14%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.04.2020 r.

Możliwości złożenia oferty:
 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. dostępności w Wydziale ds. Dostępności w Departamencie Wsparcia Zarządu”

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl  z tytułem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. dostępności w Wydziale ds. Dostępności w Departamencie Wsparcia Zarządu”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze,
lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 250

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Administrator Inspektor Ochrony Danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • telefon: 22 50 55 500

Inspektor Ochrony Danych

Cel przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna Zakres i zasady przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).
Art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.
Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.
Dane zawodowe: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Art. 51a i art. 53a-53g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.
Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.
Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO Zgoda osoby, której dane dotyczą – w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres PFRON lub elektroniczną na adres rekrutacje@pfron.org.pl.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:

 • komisyjnie niszczone – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON, a także w przypadku przetwarzania przez PFRON w postaci papierowej danych osobowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • trwale usuwane z zasobów elektronicznych – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usuwanie z BIP oraz z poczty elektronicznej danych osobowych kandydatów do pracy w PFRON następuje po 14 dniach od upublicznienia informacji o wynikach naboru.
Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej niszczone są:

 • po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
 • po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do danych osobowych kandydata zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z ochrony danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych
W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy), Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu po uprzednim dopełnieniu niezbędnych wymagań prawnych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein) lub organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe kandydata nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez kandydata danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania

Lista kandydatówWarszawa, dnia 05.05.2020 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.04.2020 r., naboru do pracy na stanowisko: Specjalista ds. dostępności w Wydziale ds. Dostępności w Departamencie Wsparcia Zarządu zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Agnieszka Michalczuk-Kościuk - Łuków
 2. Jarosław Franciszek Kornilak  - Warszawa
 3. Hanna Agnieszka Orzechowska - Warszawa
 4. Wojciech Pełtak - Piastów
 5. Danuta Katarzyna Książek - Mińsk Mazowiecki
 6. Paulina Frączek - Warszawa


Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Marcin Kubicza
Radca Prawny
Przewodniczący ZR