informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA
2 STANOWISKA SPECJALISTY DS. INFORMACJI
W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I INFORMACJI
W WYMIARZE CZASU PRACY: 1 ETAT - UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACYGŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Realizacja Strategii Komunikacji PFRON przyjętej uchwałą Zarządu PFRON w dn. 13.12.2016 r. w zakresie zadań promocyjnych wskazanym przez przełożonego.
 2. Obsługa infolinii PFRON.
 3. Udział w organizacji eventów promocyjnych, wystaw, konkursów, konferencji, dni otwartych, targów etc. oraz współpraca z partnerami i beneficjentami zewnętrznymi organizującymi takie eventy.
 4. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, w tym materiałów audio/wideo oraz animacji.
 5. Wdrażanie nowej identyfikacji wizualnej PFRON i nadzór nad poprawnością stosowania KIW.
 6. Przygotowywanie prezentacji i raportów w zakresie zapewnienia jednolitej szaty graficznej.
 7. Realizacja Programu Partnerskiego Funduszu w zakresie współpracy przy organizacji eventów promujących podpisanie i realizację porozumień.
 8. Przygotowywanie tez i materiałów merytorycznych na potrzeby prezentacji, konferencji, wywiadów i spotkań.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Staż pracy: 1 rok
Znajomość języków obcych: Język obcy: angielski Poziom: komunikatywny
Rodzaj doświadczenia: z obszaru public relations, komunikacji społecznej
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
- znajomość zagadnień wynikających z realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- umiejętność obsługi telefonicznej i elektronicznej interesantów,
- umiejętności obsługi mediów społecznościowych (redagowanie tekstów pisemnych, fotografowanie, nagrywanie oraz montaż, obróbka zdjęć i materiałów audiowizualnych),
- umiejętność z zakresu organizowania konferencji prasowych, briefingów, śniadań prasowych i wywiadów,
- znajomość technik dziennikarskich i narzędzi PR,
- umiejętność śledzenia i analizowania aktualnych wydarzeń,
- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

• WYMOGI POŻĄDANE
Staż pracy: 2 lata, związany z obszarem public relations, komunikacją społeczną

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
 6. dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi komputera - mile widziane,
 7. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 18 kwietnia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na 2 stanowiska Specjalisty ds. informacji w Departamencie Promocji i Informacji” na adres al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na 2 stanowiska Specjalisty ds. informacji w Departamencie Promocji i Informacji”.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 50 55 792.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 14 maja 2018 rokuLISTA KANDYDATÓW


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 kwietnia 2018 roku, naboru do pracy na 2 stanowiska Specjalisty ds. informacji, w Departamencie Promocji i Informacji w wymiarze czasu pracy: 1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgłosili się następujący kandydaci, którzy spełnili wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość

 1. Maria Nejman-Białobrzeska Warszawa
 2. Marcin Krzysztof Góralski Warszawa


Planowane etapy naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

Krzysztof Czechowski

Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji

Przewodniczący ZR

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 roku

INFORMACJA

o wynikach naboru na 2 stanowiska Specjalisty ds. informacji

w Departamencie Promocji i Informacji w wymiarze czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracyPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska Specjalisty ds. informacji w Departamencie Promocji i Informacji w wymiarze czasu pracy 1 etat, umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 kwietnia 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Miejscowość
Maria Nejman-Białobrzeska Warszawa

Uzasadnienie: ZR uznaje, że wskazana do zatrudnienia kandydatka wykazała się w trakcie procesu naboru wymaganą wiedzą i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy na ww. stanowisku.


Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału ds. Kapitału Ludzkiego