informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ, SYSTEMÓW ORAZ APLIKACJI

W WYMIARZE 1 ETATU, W DEPARTAMENCIE DS. TELEINFORMATYKI

(nazwa JO/KO)


GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Konfiguruje, utrzymuje, obsługuje oraz testuje sprzętową infrastrukturę teleinformatyczną złożoną m.in. z fizycznych serwerów, bibliotek taśmowych, macierzy dyskowych oraz zasilaczy awaryjnych UPS w tym m.in. testuje oraz uczestniczy we wdrażaniu nowych rozwiązań.
 2. Konfiguruje, utrzymuje, obsługuje oraz testuje usługi serwerowe tj. zarządzanie użytkownikami i zasobami sieciowymi, uwierzytelnianie i autoryzacja, monitorowanie replikacji i relacji zaufania, konfiguracji i dystrybucji aplikacji, w szczególności: usług Active Directory, usług DHCP, usług DNS, usług WDS, usług WSUS, usług CA, usług SCCM, usług serwera wydruku, usług serwera plików w tym m.in. testuje oraz uczestniczy we wdrażaniu nowych rozwiązań.
 3. Konfiguruje, utrzymuje, obsługuje oraz testuje platformy wirtualizacyjne, systemy operacyjne Microsoft Windows Serwer, systemy operacyjne Linux/Unix oraz serwery IBM Domino w tym m.in. testuje oraz uczestniczy we wdrażaniu nowych rozwiązań.
 4.  Konfiguruje, utrzymuje, obsługuje oraz testuje systemy kopii bezpieczeństwa, systemy antywirusowe oraz inne systemy wspierające w tym m.in testuje oraz uczestniczy we wdrażaniu nowych rozwiązań.
 5. Gospodaruje licencjami, w szczególności licencjami na serwerowe systemy operacyjne, środowiska wirtualizacyjne oraz aplikacjami będącymi we właściwości merytorycznej Wydziału ds. Utrzymania Systemów w tym m.in. testuje oraz uczestniczy we wdrażaniu nowych rozwiązań.
 6. Współtworzy plany wdrożeń, testuje, dokumentuje, uczestniczy we wdrażaniu nowego sprzętu, systemów oraz aplikacji teleinformatycznych.
 7. Uczestniczy w pracach dotyczących usług teleinformatycznych świadczonych na rzecz PFRON realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 8. Angażuje się w tworzenie propozycji zakupowych oraz uczestniczy w procedurach wydatkowania środków finansowych m.in. bierze udział w komisjach przetargowych, tworzy lub współtworzy opisy przedmiotu zamówienia lub plany zakupowe, dokonuje okresowej analizy runku oraz doradza w zakresie nowych technologii teleinformatycznych.
 9. Angażuje się w aktualizację procedur oraz dokumentów m.in. z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zachowania ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych.WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: 5 lat
 3. Znajomość języków obcych: - Język angielski, Poziom: umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej
 4. Rodzaj doświadczenia: 3 lata doświadczenia w komórce lub na stanowisku ds. informatyki lub teleinformatyki
 5. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • biegła znajomość konfiguracji urządzeń serwerowych w szczególności macierzy dyskowych, serwerów, bibliotek taśmowych urządzeń podtrzymania zasilania,
 • biegła znajomość zagadnień z zakresu konfiguracji środowisk wirtualizacyjnych, serwerowych systemów operacyjnych, systemów operacyjnych linux oraz MS Windows, serwerów pocztowych, platformy IBM Domino, systemów antywirusowych, systemów archiwizacji danych, systemów zarządzania układami podtrzymania zasilania, systemami usług katalogowych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz planowania działań korygujących,
 • umiejętności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność efektywnego wdrażania zmian systemowych,
 • wysoka odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • cechy osobowościowe: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność, samodzielność i dokładność w działaniu,
 • zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz literatury fachowej.


• WYMOGI POŻĄDANE

 1. Wykształcenie: wyższe informatyczne, specjalizacja informatyka lub teleinformatyka
 2. Staż pracy: 5 lata
 3. Rodzaj doświadczenia: 5 lata doświadczenia w komórce lub na stanowisku ds. informatyki lub teleinformatyki działającej na rzecz organu administracji publicznej, w zakresie którego realizowane są zadania dotyczące administracji systemów teleinformatycznych w organizacji zatrudniającej minimum 400 pracowników.
 4. Znajomość języków obcych: Język angielski Poziom: B1
 5. Szczególne uprawnienia: uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B


DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załączonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.


Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób
niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 12%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 czerwca 2018 roku
Możliwości złożenia oferty:

 1. za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa lub,
 2. bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. infrastruktury serwerowej, systemów oraz aplikacji w wymiarze 1 etatu, w Departamencie ds. Teleinformatyki”;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. infrastruktury serwerowej, systemów oraz aplikacji w wymiarze 1 etatu, w Departamencie ds. Teleinformatyki”Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 606.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.Z upoważnienia Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

__________________________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W PAŃSTWOWYM FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Administrator Inspektor Danych Osobowych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
• adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
• telefon: 22 50 55 500 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
• e-mail: iod@pfron.org.pl
PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
Cel przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Wyłonienie kandydata o odpowiednich kompetencjach na dane stanowisko pracy następuje przy zastosowaniu metod i narzędzi selekcji, takich jak: analiza dokumentów, test wiedzy merytorycznej, test praktyczny, zadanie symulacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, testy kompetencji, Assessment Center.
Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz kategorie danych
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Podstawa prawna Kategorie danych
art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 917) • Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia
• Dane adresowe: miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
• Dane zawodowe: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
art. 51a i art. 53a-53g ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r.
poz. 511) • Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór
• Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór
art. 6 ust. 1 lit. a oraz
art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą Dane wykraczające poza kategorie danych pozyskane zgodnie z przepisami prawa, a niezbędne do konkurencyjnego przeprowadzenia procesu rekrutacji ujęte w „Ogłoszeniu o naborze” i „Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” w PFRON.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres rekrutacje@pfron.org.pl.
Okres przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:
• komisyjnie niszczone w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON,
• trwale usuwane z zasobów elektronicznych w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Niszczenie/usuwanie danych osobowych nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż do 6 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji.
Komu Państwa dane mogą być udostępniane?
Dostęp do Państwa danych zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni przez PFRON i przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy), Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu pełniącemu funkcję asesora, po dopełnieniu wymogów prawnych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo:
• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
• do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
• do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
• do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
• do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie w sposób konkurencyjny procesu naboru na wolne stanowisko pracy w PFRON.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 10 lipca 2018 roku
(miejscowość i data)


LISTA KANDYDATÓW/EK


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 czerwca 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Specjalisty ds. infrastruktury serwerowej, systemów oraz aplikacji w Departamencie ds. Teleinformatyki zgłosił się następujący kandydat, który spełnił wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko - Miejscowość

 1. Michał Popiołek - WarszawaPlanowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.Robert Walczak

Samodzielny Specjalista ds. infrastruktury serwerowej,

systemów oraz aplikacji

Przewodniczący ZR

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 25 lipca 2018 roku
....................................
(miejscowość i data)

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. infrastruktury serwerowej, systemów oraz aplikacji

w Departamencie ds. Teleinformatyki

(nazwa J/KO)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalisty ds. infrastruktury serwerowej, systemów oraz aplikacji w Departamencie ds. Teleinformatyki, w wymiarze 1 etatu, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 czerwca 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej - Miejscowość

 1. Michał Popiołek - WarszawaUzasadnienie: zatrudniony kandydat wykazał się wymaganą wiedzą i niezbędnymi umiejętnościami do pracy na stanowisku Specjalisty ds. infrastruktury serwerowej, systemów oraz aplikacji w Departamencie ds. Teleinformatyki.
Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego