informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko Specjalista ds. komunikacji w wymiarze czasu pracy 1 etat, w Wydziale ds. Komunikacji w Departamencie Wsparcia Zarządu

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Współpraca przy organizacji przedsięwzięć informacyjnych, wystaw, konkursów, konferencji, targów itp. oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie;
 2. Prowadzenie profili społecznościowych oraz zarządzanie kontentem www;
 3. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i projektów komunikatów prasowych przeznaczonych do publikacji;
 4. Obsługa mediów społecznościowych;
 5. Realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej Funduszu;
 6. Opracowywanie analiz dotyczących realizowanych zadań.

Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:

wymogi konieczne

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy: 3 lata

Rodzaj doświadczenia: doświadczenie z obszaru public relations oraz komunikacji społecznej

Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

– znajomość zagadnień wynikających z realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– praktyczna znajomość CMS i HTML,

– umiejętność obsługi mediów społecznościowych (redagowanie tekstów pisemnych, fotografowanie, nagrywanie oraz montaż, obróbka zdjęć i materiałów audiowizualnych),

– umiejętność z zakresu organizowania konferencji prasowych, briefingów, śniadań prasowych i wywiadów,

– znajomość technik dziennikarskich i narzędzi PR,

– umiejętność śledzenia i analizowania aktualnych wydarzeń,

– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Znajomość języków obcych: język angielski, poziom: komunikatywny.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 14%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 sierpnia 2019 r.

Możliwości złożenia oferty:

 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. komunikacji w Wydziale ds. Komunikacji w Departamencie Wsparcia Zarządu”

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. komunikacji w Wydziale ds. Komunikacji w Departamencie Wsparcia Zarządu”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 52 66.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

__________________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W PAŃSTWOWYM FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Administrator Inspektor Ochrony DanychPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie• adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa• telefon: 22 50 55 500 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa • e-mail: iod@pfron.org.plPFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.Cel przetwarzania Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Wyłonienie kandydata o odpowiednich kompetencjach na dane stanowisko pracy następuje przy zastosowaniu metod i narzędzi selekcji, takich jak: analiza dokumentów, test wiedzy merytorycznej, test praktyczny, zadanie symulacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, testy kompetencji, Assessment Center.Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz kategorie danych Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Podstawa prawna Kategorie danychart. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) • Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia• Dane adresowe: miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)• Dane zawodowe: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnieniaart. 51a i art. 53a-53g ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) • Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór• Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabórart. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą Dane wykraczające poza kategorie danych pozyskane zgodnie z przepisami prawa, a niezbędne do konkurencyjnego przeprowadzenia procesu rekrutacji ujęte w „Ogłoszeniu o naborze” i „Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” w PFRON.Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres rekrutacje@pfron.org.pl.Okres przez który dane będą przetwarzaneDane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:• komisyjnie niszczone w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON,• trwale usuwane z zasobów elektronicznych w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.Niszczenie/usuwanie danych osobowych nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż do 6 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji. Komu Państwa dane mogą być udostępniane?Dostęp do Państwa danych zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni przez PFRON i przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy), Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu pełniącemu funkcję asesora, po dopełnieniu wymogów prawnych.Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Państwu prawo:• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,• do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,• do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowanyPaństwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie w sposób konkurencyjny procesu naboru na wolne stanowisko pracy w PFRON.