informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO

Specjalisty ds. rozliczeń

w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,

Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,

w wymiarze 1 etatu, w Departamencie ds. Programów.

Umowa o pracę na czas określony do końca realizacji projektu tj. 28.02.2019 r.


GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Monitorowanie poprawności budżetu, kwalifikowalności wydatków oraz przepływu środków finansowych w ramach projektu.
 2. Terminowe i poprawne przygotowywanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z zapisami Porozumienia o dofinansowanie oraz dbałość o przestrzeganie terminów ich przekazywania.
 3. Przygotowywanie zestawień wydatków planowanych oraz ich realizacji (z podziałem na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz zatwierdzone i niezatwierdzone w procesie certyfikacji) uwzględniających odchylenia od Planu Projektu wraz z uzasadnieniem.
 4. Bieżąca aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego, uwzględniająca zmiany mające wpływ na realizację Projektu.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych oraz rocznych.


WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy: co najmniej 1 rok
 3. Rodzaj doświadczenia: doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności w rozliczaniu projektów.
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • Znajomość wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020,
 • Znajomość zagadnień Podręcznika Beneficjenta do obsługi SL2014 wersja 1.4,
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) w stopniu, co najmniej średniozaawansowanym, zdolności analityczne oraz wyciąganie wniosków na podstawie zbiorów danych,
 • Znajomość Ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych,
 • Zaangażowanie, inicjatywa i dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, rzetelność i dokładność.


WYMOGI POŻĄDANE

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse.


DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o umowach cywilnoprawnych, stażach, praktykach, wolontariatach, referencje itp.),
 6. Inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.


Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w punktach 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z wskazanych wyżej pkt 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 1 czerwca 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

 • za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w godzinach 8: 00 – 16: 00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, na adres Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Biura PFRON).

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 505 53 86.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Generalny

Sebastian Szymonik

__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 20 czerwca 2018 roku
....................................
(miejscowość i data)

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu pn.: „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- umowa o pracę na czas trwania projektu tj. do dnia 28 lutego 2019 roku

(nazwa J/KO)


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu pn.: „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o pracę na czas trwania projektu tj. do dnia 28 lutego 2019 roku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 maja 2018 roku nie doszło do rozstrzygnięcia naboru.

Uzasadnienie: kandydatka zrezygnowała z udziału w naborze.Anna Falkowska

Naczelnik Wydziału

ds. Kapitału Ludzkiego