informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Znaki logo - Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejka Europejski Fundusz Społeczny
Ogłoszenie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydata/ki na stanowisko Starszego Eksperta pełniącego funkcję Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pod nazwą „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w wymiarze 1 etatu w Departamencie ds. Programów(umowa o pracę na czas określony do dnia 31.01.2023 r.)

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji przetargowej.
 2. Współpraca z zespołem merytorycznym w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisów przedmiotów zamówień oraz zapytań ofertowych w ramach postępowań zaplanowanych w projekcie pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+”.
 3. Udział w pracach komisji przetargowych i udział w postępowaniach odwoławczych.
 4. Zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne.
 5. Opracowywanie projektów umów w zakresie udzielenia zamówień publicznych.
Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:
wymogi konieczne
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 2. Rodzaj doświadczenia: co najmniej 5-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 3. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • bardzo dobra w teorii oraz w praktyce znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy – wymagana jest aktualna wiedza z tego obszaru,
 • umiejętność negocjowania.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 1-3.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 14%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 28 maja 2020 roku.

Możliwości złożenia oferty:
 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Starszego Eksperta pełniącego funkcję Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pod nazwą „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w Departamencie ds. Programów”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Starszego Eksperta pełniącego funkcję Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pod nazwą „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w Departamencie ds. Programów”.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 50 55 386.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Z upoważnienia
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dyrektor Generalny
Sebastian Szymonik

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Administrator Inspektor Ochrony Danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
telefon: 22 50 55 500
Inspektor Ochrony Danych
adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
e-mail: iod@pfron.org.pl
Cel przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna Zakres i zasady przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).
Art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy.
Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.
Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.
Dane zawodowe: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Art. 51a i art. 53a-53g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.
Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.
Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO Zgoda osoby, której dane dotyczą – w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres PFRON lub elektroniczną na adres rekrutacje@pfron.org.pl.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:
komisyjnie niszczone – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON, a także w przypadku przetwarzania przez PFRON w postaci papierowej danych osobowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
trwale usuwane z zasobów elektronicznych – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Usuwanie z BIP oraz z poczty elektronicznej danych osobowych kandydatów do pracy w PFRON następuje po 14 dniach od upublicznienia informacji o wynikach naboru.
Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej niszczone są:
po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).
Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do danych osobowych kandydata zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z ochrony danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych
W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy), Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu po uprzednim dopełnieniu niezbędnych wymagań prawnych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein) lub organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do:
dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe kandydata nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez kandydata danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania

Lista kandydatów

Znaki logo - Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejka Europejski Fundusz Społeczny
Warszawa, dnia 01 czerwca 2020 roku


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 maja 2020 roku naboru do pracy na stanowisko Starszy Ekspert pełniący funkcję Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pod nazwą „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w wymiarze 1 etatu w Departamencie ds. Programów (umowa o pracę na czas określony do dnia 31.01.2023 r.), zgłosiła się następująca kandydatka, która spełniła wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Monika Bartold- Marki


Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Dariusz Łazar 
Kierownik Projektu
Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego