informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W WYMIARZE 1 ETATU,

W DEPARTAMENCIE DS. FINANSOWYCH, WYDZIAŁ DS. RACHUNKOWOŚCI
GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

1. Zastępowanie Naczelnika Wydziału ds. Rachunkowości - Głównego Księgowego PFRON.

2. Prowadzenie rachunkowości PFRON.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego PFRON - bilans, rachunek zmian stanu funduszu, zestawienie zmian funduszu własnego, rachunek przepływów pieniężnych - w celu dostarczenia informacji o sytuacji finansowej i majątkowej Funduszu.

6. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT, CIT, PIT.WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE

Wykształcenie: wyższe
Staż pracy: min. 3 lata
Rodzaj doświadczenia: min. 3-letnie w księgowości/rachunkowości
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, sprawozdawczości budżetowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, ordynacja podatkowa.

• WYMOGI POŻĄDANE

Wykształcenie: wyższe o kierunku rachunkowość/finanse
Rodzaj doświadczenia: pełnienie funkcji: głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego


DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
  4. dokumenty potwierdzające staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
  5. dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy (np.: świadectwa pracy; zakresy obowiązków; zaświadczenia o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach itp.),
  6. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.


Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt. 1-5.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt. 3-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.04.2018 r.

Możliwość złożenia ofert:

  1. za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Departamencie ds. Finansowych” na adres: Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Departamencie ds. Finansowych.”


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 50-55-573.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.


Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Maruszewski__________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 8 maja 2018 roku

LISTA KANDYDATÓW/EKPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 kwietnia 2018 roku, naboru do pracy na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego, w Departamencie ds. Finansowych w Wydziale ds. Rachunkowości, zgłosiła się następująca kandydatka, która spełniła wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Krystyna Koterwa Warszawa


Planowane etapy naboru: rozmowa kwalifikacyjna.


Tomasz Maruszewski

Zastępca Prezesa Zarządu

Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego

Informacje o wynikach naboru

Warszawa, dnia 5 lipca 2018 rokuINFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Departamencie ds. Finansowych

- Wydział ds. Rachunkowości


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego, do Departamencie ds. Finansowych - Wydział ds. Rachunkowości, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 kwietnia 2018 roku została zatrudniona następująca osoba:

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Miejscowość
Krystyna Koterwa Warszawa

Uzasadnienie: ZR uznaje, że wskazana do zatrudnienia kandydatka wykazała się w trakcie procesu naboru wymaganą wiedzą i niezbędnymi umiejętnościami do pracy na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego.


wz. Naczelnika Wydziału ds. Kapitału Ludzkiego

Samodzielny Specjalista ds. personalnych

Marzena Mazek