informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Praktyki studenckie

Serdecznie zapraszamy Państwa do odbywania praktyki studenckich w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które pomogą uzyskać doświadczenie i nabyć umiejętności praktycznych, niezbędnych w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 793 lub 22 50 55 606 oraz adresem e-mail praktyki.pfron@pfron.org.pl

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane praktykami studenckimi powinny uzyskać skierowanie z uczelni na praktykę.

Możliwości złożenia skierowania na praktykę:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: praktyki.pfron@pfron.org.pl z tytułem: „Praktyka studencka”,
 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Praktyka studencka”.

Ważne informacje

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu nadesłanej przez studenta aplikacji, zawierane jest Porozumienie pomiędzy uczelnią a PFRON.
 • Praktyki studenckie w PFRON organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.
 • Na czas trwania praktyki, kandydat zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk studenckich

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych kandydatów do odbycia praktyki studenckiej jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem (22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości organizacji praktyki studenckiej dla Państwa w PFRON, a następnie ewentualnego odbycia przez Państwa praktyki studenckiej w PFRON na podstawie skierowania właściwego podmiotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), dalej „Ustawa”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do odbycia praktyki i praktykantów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Ustawy. Dane osobowe praktykantów przetwarzane są ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o praktykę studencką zawartą z instytucją kierującą na praktykę.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe kandydatów do odbycia praktyki studenckiej i praktykanta administrator może pozyskać z instytucji kierującej na praktykę.  

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. W przypadku kandydatów odbywających praktykę studencką dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku archiwizacji przez okres ich realizacji,
  a następnie przez okres 5 lat od daty zakończenia praktyki.
 2. W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali zgody na odbycie praktyki studenckiej, dane osobowe:
  • złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do kancelarii PFRON - będą niszczone,
  • złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej - będą trwale usuwane

- bezzwłocznie po przekazaniu kandydatowi informacji zwrotnej.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi PFRON współpracuje przy spełnianiu swoich zadań ustawowych, np. podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, podmioty świadczące usługi pocztowe. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w PFRON jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający realizację praktyki studenckiej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością odbycia praktyki w PFRON.