informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Praktyki studenckie

Serdecznie zapraszamy Państwa na praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które pomogą uzyskać doświadczenie i nabyć umiejętności praktycznych, niezbędnych w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 793 lub 22 50 55 606 oraz adresem e-mail praktyki.pfron@pfron.org.pl

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane praktykami studenckimi, powinny uzyskać skierowanie z uczelni na praktykę.

Możliwości złożenia skierowania na praktykę:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: praktyki.pfron@pfron.org.pl z tytułem: „Praktyka studencka”,
 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Praktyka studencka”.

Ważne informacje

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu nadesłanej przez studenta aplikacji, zawierane jest Porozumienie pomiędzy uczelnią a PFRON.
 • Praktyki studenckie w PFRON organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.
 • Na czas trwania praktyki, kandydat zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk studenckich

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Inspektor Ochrony Danych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • telefon: 22 50 55 500
 
  

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości organizacji praktyki studenckiej dla Państwa w PFRON a następnie ewentualnego odbycia przez Państwa praktyki studenckiej w PFRON.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli Umowa o organizację Państwa praktyki studenckiej ma zostać podpisana pomiędzy PFRON a instytucją kierującą Państwa na praktykę studencką, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będzie art. 6 ust. 1 f RODO, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PFRON jakim jest ustalenie możliwości odbycia przez Państwa praktyki studenckiej w PFRON a następnie realizacja Umowy o współpracę zawartej pomiędzy PFRON a instytucją kierującą Państwa na praktykę studencką.

Jeżeli Umowa o organizację praktyki studenckiej ma zostać podpisana pomiędzy studentem, PFRON i instytucją kierującą Państwa na praktykę studencką, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będzie art. 6 ust. 1 b RODO, jako że jest ono niezbędne do wykonania Umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy.

Kategorie odnośnych danych osobowych

 Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.

 Dane adresowe: miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), adres zameldowania, PESEL.

 Źródło danych osobowych

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od instytucji kierującej Państwa na praktykę studencką do PFRON.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. W przypadku kandydatów odbywających praktykę studencką, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich realizacji oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia praktyki w celu spełnienia obowiązku archiwizacji.
 2. W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali zgody na odbycie praktyki studenckiej, dane osobowe:
  • złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON, będą niszczone,
  • złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą trwale usuwane, bezzwłocznie po przekazaniu kandydatowi informacji zwrotnej.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione instytucji kierującej Państwa na praktykę studencką w celu weryfikacji możliwości odbycia praktyki studenckiej i następnie rozliczenia prawidłowości ich odbycia. Odbiorcą Państwa danych osobowych w trakcie realizacji praktyki studenckiej mogą być wszystkie podmioty, z którymi PFRON współpracuje przy spełnianiu swoich zadań ustawowych.

Zebrane w procesie realizacji praktyki studenckiej dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praktyki studenckiej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością sprawdzenia możliwości odbycia przez Państwa przedmiotowych praktyk studenckich w PFRON.