informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Staże

Serdecznie zapraszamy Państwa do odbywania stażu w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który pomoże nabyć umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 793 lub 22 50 55 606 oraz adresem e-mail praktyki.pfron@pfron.org.pl

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane stażem dla osób bezrobotnych prosimy o kontakt z właściwym powiatowym urzędem pracy.

PFRON nie rozpatruje indywidualnych wniosków osób bezrobotnych o przyjęcie na staż.

Ważne informacje

 • Staże organizowane są we współpracy z powiatowymi urzędami pracy z terenu całego kraju i odbywają się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy starostą za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy a PFRON
 • Czynności wykonywane w trakcie stażu w PFRON odbywają się bez nawiązywania stosunku pracy.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób ubiegających się o odbywanie staży

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych kandydatów do odbycia stażu i stażystów jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem (22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji możliwości organizacji stażu w PFRON, a następnie ewentualnego odbycia przez Państwa stażu realizowanego na podstawie skierowania właściwego starosty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), dalej „Ustawa”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do odbycia stażu i stażystów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Ustawy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o staż.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe kandydatów do odbycia stażu i stażystów administrator pozyskuje z właściwego powiatowego urzędu pracy w celu przyjęcia i ewentualnej realizacji stażu dla osoby bezrobotnej.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. W przypadku kandydatów, których kandydatura na staż podlegała weryfikacji przez powiatowy urząd pracy dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku archiwizacji przez okres 5 lat od daty zakończenia stażu lub wydania przez powiatowy urząd pracy decyzji odmownej co do możliwości odbywania stażu.
 2. W przypadku kandydatów, których kandydatura została rozpatrzona negatywnie przez PFRON i nie podlegała dalszej weryfikacji przez powiatowy urząd pracy, dane osobowe:
 • złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do kancelarii PFRON, będą niszczone,
 • złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą trwale usuwane

bezzwłocznie po przekazaniu kandydatowi informacji zwrotnej o braku możliwości odbycia stażu.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi PFRON współpracuje przy spełnianiu swoich zadań ustawowych, np. podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, podmioty świadczące usługi pocztowe. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w PFRON jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający realizację stażu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością odbycia stażu w PFRON.