informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Staże

Serdecznie zapraszamy Państwa na staż w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pomoże nabyć umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 793 lub 22 50 55 606 oraz adresem e-mail praktyki.pfron@pfron.org.pl

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane stażem dla osób bezrobotnych prosimy o kontakt z Urzędem Pracy.

PFRON nie rozpatruje indywidualnych wniosków osób bezrobotnych o przyjęcie na staż.

Ważne informacje

 • Staże organizowane są we współpracy z Urzędami Pracy z terenu całego kraju i odbywają się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Urzędem Pracy a PFRON
 • Czynności wykonywane w trakcie stażu w PFRON odbywają się bez nawiązywania ze stażystą stosunku pracy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób ubiegających się o odbywanie staży

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Inspektor Ochrony Danych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • telefon: 22 50 55 500
 
  

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości organizacji stażu a następnie ewentualnego odbycia przez Państwa stażu w PFRON realizowanego na podstawie skierowania właściwego starosty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej „Ustawa”).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Na etapie weryfikacji możliwości organizacji stażu podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ustalenie możliwości nawiązania z Państwem współpracy w formie stażu.

Po przyjęciu Państwa na staż w PFRON, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 c RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Ustawy.

Kategorie odnośnych danych osobowych

 Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.

 Dane adresowe: miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), adres zameldowania, PESEL.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub z właściwego Powiatowego Urzędu   Pracy w celu przyjęcia i ewentualnej realizacji stażu dla osoby bezrobotnej.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
 1. W przypadku kandydatów, których kandydatura na staż podlegała weryfikacji przez Powiatowy Urząd Pracy  dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku archiwizacji przez okres 5 lat od daty zakończenia stażu lub wydania przez Powiatowy Urząd Pracy decyzji odmownej  co do możliwości odbywania stażu.
 2. W przypadku kandydatów, których kandydatura została rozpatrzona negatywnie przez PFRON i nie podlegała dalszej weryfikacji przez Powiatowy Urząd Pracy, dane osobowe:
  • złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON, będą niszczone,
  • złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą trwale usuwane, bezzwłocznie po przekazaniu kandydatowi informacji zwrotnej o braku możliwości odbycia stażu.
Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwemu Powiatowemu Urzędowi Pracy w celu weryfikacji możliwości odbycia stażu i rozliczenia prawidłowości realizacji stażu. Odbiorcą Państwa danych osobowych trakcie realizacji stażu mogą być wszystkie podmioty, z którymi PFRON współpracuje przy spełnianiu swoich zadań ustawowych.

Zebrane w procesie realizacji stażu dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych osobowych w PFRON jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację stażu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością sprawdzenia możliwości odbycia przez Państwa stażu w PFRON