informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wolontariat

Serdecznie zapraszamy Państwa do podjęcia nieodpłatnych świadczeń wolontarystycznych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które pomogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 793 lub 22 50 55 606 oraz adresem e-mail praktyki.pfron@pfron.org.pl

Jak aplikować?

Osoby, które są zainteresowane wolontariatem, powinny złożyć formularz zgłoszeniowy:

Dokument do pobrania -  „Formularz zgłoszeniowy”

Możliwości złożenia formularza zgłoszeniowego:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: praktyki.pfron@pfron.org.pl z tytułem: „Wolontariat”,
 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Wolontariat”.

Ważne informacje

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, zawierane jest Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.
 • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na co najmniej 31 dni.
 • Na czas odbywania wolontariatu, kandydat zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób ubiegających się o odbywanie wolontariatów

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Inspektor Ochrony Danych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • telefon: 22 50 55 500
 
  

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości organizacji wolontariatu dla Państwa w PFRON a następnie ewentualnego odbycia przez Państwa wolontariatu w PFRON.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli Umowa o organizację Państwa wolontariatu ma zostać podpisana pomiędzy PFRON a instytucją kierującą Państwa na wolontariat, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będzie art. 6 ust. 1 f RODO, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PFRON jakim jest ustalenie możliwości odbycia przez Państwa wolontariatu w PFRON a następnie realizacja Umowy o współpracę zawartej pomiędzy PFRON a instytucją kierującą Państwa na wolontariat.

Jeżeli Umowa o organizację wolontariatu ma zostać podpisana pomiędzy wolontariuszem, PFRON oraz instytucją kierującą Państwa na wolontariat, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będzie art. 6 ust. 1 b RODO, jako że jest ono niezbędne do wykonania Umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy.

Kategorie odnośnych danych osobowych

 Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.

 Dane adresowe: miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), adres zameldowania, PESEL.

 Źródło danych osobowych

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od instytucji kierującej Państwa na wolontariat do PFRON.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. W przypadku kandydatów odbywających wolontariat, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich realizacji oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia wolontariatu w celu spełnienia obowiązku archiwizacji.
 2. W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali zgody na odbycie wolontariatu, dane osobowe:
  • złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON, będą niszczone,
  • złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą trwale usuwane, bezzwłocznie po przekazaniu kandydatowi informacji zwrotnej.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione instytucji kierującej Państwa na wolontariat w celu weryfikacji możliwości odbycia wolontariatu i następnie rozliczenia prawidłowości jego odbycia.  Odbiorcą Państwa danych osobowych w trakcie realizacji wolontariatu mogą być wszystkie podmioty, z którymi PFRON współpracuje przy spełnianiu swoich zadań ustawowych.

Zebrane w procesie realizacji wolontariatu dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację wolontariatu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością sprawdzenia możliwości odbycia przez Państwa przedmiotowych wolontariatów w PFRON.