informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Znaki logo - Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejka Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

poszukuje Kandydata/ki na stanowisko:

Samodzielny referent ds. rachunkowej obsługi projektu UE

(projekt realizowany przez Departament ds. Polityki Regionalnej)

w wymiarze czasu pracy: 1 etat

w Departamencie ds. Finansowym w Wydziale ds. Rachunkowości

(umowa o pracę na czas określony do 30 września 2023 roku)

 

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 

 1. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem PO WER Dostępny samorząd - granty.
 2. Przygotowywanie zbiorczych zestawień związanych z obsługą projektu.
 3. Współpraca z departamentami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie powierzonym przez bezpośredniego przełożonego.
 4. Bieżąca analiza i weryfikacja otrzymanych dokumentów księgowych, w tym poleceń wypłaty środków.
 5. Monitoring obiegu dokumentów księgowych.
Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:
Wymogi konieczne
 1. Wykształcenie: średnie
 2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE (w szczególności Excel),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi,
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem,
2) kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.
Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt: 1-2
PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi: powyżej 13%.
Termin składania ofert upływa w dniu:19 stycznia 2023 r.
Możliwości złożenia oferty:

 1. za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 2. bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko: Samodzielny referent ds. rachunkowej obsługi projektu UE w Departamencie ds. Finansowych, w Wydziale ds. Rachunkowości”,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: Nabór na stanowisko: „Samodzielny referent ds. rachunkowej obsługi projektu UE w Departamencie ds. Finansowych, w Wydziale ds. Rachunkowości”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).
Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.
Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych
np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 505 58 64:
Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Prezes Zarządu
Krzysztof Michałkiewicz

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Administrator
Administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem
(22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
Cel przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna Zakres i zasady przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).
Art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy. Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.
• Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.
• Dane zawodowe: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Art. 51a i art. 53a-53g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.
Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.
Art. 6 ust. 1 lit. a oraz
art. 9 ust. 2 lit. a RODO Zgoda osoby, której dane dotyczą – w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres PFRON lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@pfron.org.pl.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:
• komisyjnie niszczone – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii PFRON, a także w przypadku przetwarzania przez PFRON w postaci papierowej danych osobowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• trwale usuwane z zasobów elektronicznych – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Usuwanie z Biuletynu Informacji Publicznej oraz z poczty elektronicznej danych osobowych kandydatów do pracy w PFRON następuje po 14 dniach od upublicznienia informacji o wynikach naboru.
Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej niszczone są:
• po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
• po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).
Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do danych osobowych kandydata zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z ochrony danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów.
W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu po uprzednim dopełnieniu niezbędnych wymagań prawnych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą
1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez kandydata danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, natomiast pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania

Lista kandydatów

Lista Kandydatek

Warszawa, dnia 25 stycznia 2023 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 stycznia 2023 r. naboru do pracy na stanowisko: Samodzielny referent ds. rachunkowej obsługi projektu UE (projekt realizowany przez Departament ds. Polityki Regionalnej) w wymiarze czasu pracy: 1 etat, w Departamencie ds. Finansowym w Wydziale ds. Rachunkowości (umowa o pracę na czas określony do 30 września 2023 roku), zgłosiła się następująca kandydatka, która spełniła wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze: Ewa Mądzik - Cegłów

Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

Barbara Engel

Dyrektor Departamentu ds. Finansowych
Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego