informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Ogłoszenie o naborze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

poszukuje Kandydata/ki na stanowisko:

Samodzielny Referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami

w wymiarze czasu: 1 etat w Oddziale Opolskim PFRON z siedzibą w Opolu

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Obsługa wniosków pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art.26 a-c ustawy).
 2. Obsługa wniosków, osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, o refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (art. 25 a ustawy).
 3. Realizacja wniosków zakładów pracy chronionej o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 4. Realizacja wniosków zakładów pracy chronionej o dofinansowanie do oprocentowania odsetek od zaciągniętych kredytów (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy) w zakresie zawarcia umów i wydania zaświadczeń udzielonej pomocy publicznej.
 5. Realizacja zadań wynikających z programów rządowych (art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy). 
 6. Realizacja programów Rady Nadzorczej PFRON (art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy). 
 7. Sporządzanie i przedstawianie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań i programów.
 8. Monitorowanie i badanie efektywności udzielanej pomocy.

Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:

Wymogi konieczne
 1. Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 2. Wiedza w obszarze: znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych
 3. Inne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, przeszkolenia: 1. komunikatywność 2. komunikacja pisemna 3. umiejętności analityczne4. umiejętność pracy w zespole5. umiejętność organizacji pracy 6. umiejętność pracy pod presją czasu 7. znajomość programów Microsoft Office
Wymogi pożądane
 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy:  co najmniej 2 lata
 3. Wiedza w obszarze:1. znajomość problematyki środowiska osób niepełnosprawnych,2. znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Doświadczenie zawodowe (obszar, lata): 1. doświadczenie pracy w księgowości - co najmniej rok
 5. Inne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, przeszkolenia: 1. prawo jazdy kat. B (aktywne).

Oferujemy:

• możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną),
• możliwość dofinansowania do wybranych form edukacji własnej,
• doskonała lokalizacja miejsca pracy – szybki i łatwy dojazd,
• pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod ogłoszeniem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt: 1-2.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi: powyżej 13%.

Termin składania ofert upływa w dniu: 28 grudnia 2023 r.

Możliwości złożenia oferty:

 1. za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 2. bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko: Samodzielny Referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Opolskim PFRON”,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl  z tytułem: „Nabór na stanowisko: Samodzielny Referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Opolskim PFRON”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 77 887 20 20.Przesłane dokumenty nie będą zwracane.Zastępca Prezesa ZarząduDorota Habich

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem
(22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Zakres i zasady przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.

 • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.
 • Dane zawodowe: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Art. 51a i art. 53a-53g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz  
art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Zgoda osoby, której dane dotyczą – w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres PFRON lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@pfron.org.pl.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:

 • komisyjnie niszczone – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii PFRON, a także w przypadku przetwarzania przez PFRON w postaci papierowej danych osobowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • trwale usuwane z zasobów elektronicznych – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usuwanie z Biuletynu Informacji Publicznej oraz z poczty elektronicznej danych osobowych kandydatów do pracy w PFRON następuje po 14 dniach od upublicznienia informacji o wynikach naboru.

Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej niszczone są:

 • po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
 • po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych kandydata zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z ochrony danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów.

W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu po uprzednim dopełnieniu niezbędnych wymagań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 

Wymóg podania danych osobowych Podanie przez kandydata danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym
z art. 221 Kodeksu pracy, natomiast pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania

Informacje o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
Warszawa, dnia 4 stycznia 2024 r.

Samodzielny Referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w wymiarze czasu pracy: 1 etat w Oddziale Opolskim PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy
al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszonego
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 grudnia 2023 roku
żaden/na kandydat/ka nie zgłosił/a się.


Anna Falkowska
Dyrektor Biura ds. Kapitału Ludzkiego