informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Informacje dla kandydatów ubiegających się o pracę

Zachęcamy osoby zainteresowane złożeniem aplikacji na wybrane wolne stanowisko pracy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz informacjami na temat instytucji, dostępnymi na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

PFRON prowadzi nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w sposób otwarty i konkurencyjny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020, poz. 426).

Otwartość naboru oznacza powszechność, jawność i równość w ubieganiu się o zatrudnienie, co wyraża się m.in. w obowiązku publikacji na stronach BIP oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej PFRON, w której prowadzony jest nabór:

 • ogłoszenia o naborze,
 • informacji o kandydatach, którzy spełnili wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
 • informacji o wynikach naboru.

W naborze może wziąć udział każdy, kto spełnia wymogi wskazane w ogłoszeniu o naborze. Do składania aplikacji zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, gdyż istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb. PFRON jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi ponad 13%.

Konkurencyjność naboru oznacza, że w wyniku zastosowanych jednolitych zasad, metod, narzędzi, kryteriów i warunków przeprowadzania naboru oraz zapewnienia niezmienności wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze podczas wszystkich etapów postępowania, zostanie wybrana osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych na danym stanowisku.  


Nabór na wolne stanowisko pracy w PFRON

 • Ubiegając się o pracę w PFRON należy złożyć aplikację w odpowiedzi na konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy, biorąc pod uwagę wymogi konieczne i (lub) pożądane związane ze stanowiskiem pracy.
 • Komplet dokumentów można składać:
  • w formie papierowej przesyłając je na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa lub składając bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00),
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl
 • W przypadku przedstawiania dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa jedynie w celu przeprowadzenia naboru, w ramach którego złożona została aplikacja. Nie będzie tworzona baza kandydatów.
 • Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 • Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej są niszczone, a złożone w postaci elektronicznej usuwane z poczty elektronicznej oraz z BIP:
 • po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
 • po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).


Dokumentowanie spełniania wymogów związanych z wolnym stanowiskiem pracy

Wykształcenie

Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie to wymóg formalny. Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie wykształcenia profilowego, np. psychologicznego, kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia.

Staż pracy lub doświadczenie zawodowe

Staż pracy to okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia, np. zaświadczeniem.

Doświadczenie zawodowe jest pojęciem szerszym niż staż pracy. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania zadań na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia, np. poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zakresów obowiązków, zaświadczeń o zatrudnieniu, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej, stażach, praktykach, wolontariatach, opinii czy referencji itp.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad przeprowadzania naborów w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 606 oraz adresem e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych  w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem (22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Zakres i zasady przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.

·       Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.

·      Dane zawodowe: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Art. 51a i art. 53a-53g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz  
art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Zgoda osoby, której dane dotyczą – w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy
i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres PFRON lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@pfron.org.pl.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

         Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:

 • komisyjnie niszczone – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii PFRON, a także w przypadku przetwarzania przez PFRON w postaci papierowej danych osobowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • trwale usuwane z zasobów elektronicznych – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej niszczone są a złożone w postaci elektronicznej usuwane z poczty elektronicznej i z BIP:

 • po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
 • po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych kandydata zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z ochrony danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów.

W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu po uprzednim dopełnieniu niezbędnych wymagań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez kandydata danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.