informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii Europejskiej
Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych

Ogłoszenie o naborze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje Kandydata/ki na stanowisko: Ekspert  ds. obsługi podmiotów publicznych w wymiarze czasu pracy: 1 etat, w Departamencie ds. Dostępności/Wydział ds. Informacyjno-Analitycznych (umowa o pracę na czas określony do 30 września 2023 roku)

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Udzielanie, poprzez środki komunikacji elektronicznej (telefon, email, social media, formularz kontaktowy), wsparcia podmiotom publicznym (PP) w zakresie dostępności architektonicznej.
 2. Rozeznanie podstawowych potrzeb PP w zakresie dostępności architektonicznej.
 3. Zbieranie i przygotowywanie dokumentacji merytorycznej dla ekspertów/specjalistów w projekcie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”
 4. Udzielanie PP informacji o możliwych źródłach finansowania dostępności architektonicznej.
 5. Przygotowywanie dokumentacji dla audytorów i architektów, w tym weryfikacja tych dokumentów pod kątem merytorycznym.

Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:

Wymogi konieczne

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Doświadczenie zawodowe: 6 lat, w tym w instytucjach publicznych lub współpracy
w podmiotami publicznymi

Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • znajomość ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i aktów wykonawczych do ustawy) w zakresie dotyczącym dostępności architektonicznej obiektów budowlanych i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami;
 • znajomość wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim zał. nr 2: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – standard architektoniczny;
 • wiedza na temat specyfiki potrzeb z zakresu dostępności architektonicznej osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymogi pożądane

Rodzaj doświadczenia:

 • doświadczenie w realizacji zadań polegających na dostosowywaniu obiektów publicznych oraz przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • doświadczenie w realizacji projektów ze środków UE;
 • doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt: 1-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi: powyżej 13%

Termin składania ofert upływa w dniu:

Możliwości złożenia oferty: 5 października 2021 r.

 1. za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 2. bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Nabór na stanowisko: „Ekspert
  ds. obsługi podmiotów publicznych, w Departamencie ds. Dostępności/Wydział
  ds. Informacyjno-Analitycznych”.
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl
  z tytułem: Nabór na stanowisko: „Ekspert ds. obsługi podmiotów publicznych,
  w Departamencie ds. Dostępności/Wydział ds. Informacyjno-Analitycznych”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 50 55 250

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Prezes Zarządu
Krzysztof Michałkiewicz

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem (22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Zakres i zasady przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.

 • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.
 • Dane zawodowe: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Art. 51a i art. 53a-53g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz  
art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Zgoda osoby, której dane dotyczą – w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy
i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres PFRON lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@pfron.org.pl.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:

 • komisyjnie niszczone – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii PFRON, a także w przypadku przetwarzania przez PFRON w postaci papierowej danych osobowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • trwale usuwane z zasobów elektronicznych – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usuwanie z Biuletynu Informacji Publicznej oraz z poczty elektronicznej danych osobowych kandydatów do pracy w PFRON następuje po 14 dniach od upublicznienia informacji o wynikach naboru.

Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej niszczone są:

 • po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
 • po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych kandydata zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z ochrony danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów.

W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu po uprzednim dopełnieniu niezbędnych wymagań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego. 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez kandydata danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 Logotyp z napisem Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych, z lewej strony grafika przedstawiajaca kwiat podparty tyczkąLogptup z napisem far Fundacja Aktywnej RehabilitacjiLogotyp z napisem ARQiteka, pod spodem Biuro Projektowe

Informacje o wynikach naboru


Warszawa, dnia 11 października 2021 roku

na stanowisko: Ekspert ds. obsługi podmiotów publicznych w wymiarze czasu pracy: 1 etatu - umowa o pracę na czas określony do 30 września 2023 roku, w Departamencie ds. Dostępności / Wydział ds. Informacyjno-Analitycznych


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszonego
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21 września 2021 roku nie doszło do rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie: żaden kandydat nie spełnił wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze.


Anna Falkowska
Kierownik Biura
ds. Kapitału Ludzkiego