informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii EuropejskiejOśrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych


Ogłoszenie o naborze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje Kandydatów/ki na 4 stanowiska: Samodzielny Specjalista ds. wsparcia inwestycji pełniący funkcję Architekt/projektant w ramach projektu pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” w wymiarze czasu pracy: 0,5 etatu, w Departamencie ds. Dostępności / Wydział ds. Analiz i Wsparcia (umowa o pracę na czas określony do 30 września 2023 roku).

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Wsparcie inwestycji na poziomie lokalnym (samorządowym). Wsparcie będzie udzielane na poziomie Zespołu Wsparcia Podmiotów Publicznych w zakresie mniejszych inwestycji (projekt i dostosowanie budynku i przestrzeni publicznej do wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dalej UoD).
 2. Wsparcie innych inwestycji – zgodnie z zakresem podmiotowym wskazanym w UoD.
 3. Udział w opracowywaniu raportu końcowego projektu OWDA.

Wymogi związane ze stanowiskiem pracy:

Wymogi konieczne

Wykształcenie: wyższe inżynierskie lub jednolite studia magisterskie na kierunku architektura;

Doświadczenie zawodowe: 3-letnie

Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 1. wiedza z obszaru dostępności architektonicznej oraz projektowania uniwersalnego, potwierdzona kursem w liczbie min. 45 godz. w tematyce projektowania uniwersalnego lub doświadczenie w zakresie dostępności architektonicznej
  i projektowania uniwersalnego, potwierdzone zrealizowaniem min. 1 rekomendacji/ekspertyzy z audytu z obiektu o pow. min. 1000 m kw. lub 1 projektu obiektu o pow. min. 1000 m kw. lub 1 publikacji dotyczącej dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego w czasopiśmie /monografii recenzowanej przez min. 1 recenzenta z tytułem doktora habilitowanego.
 2. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. znajomość ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i aktów wykonawczych do ustawy) w zakresie dotyczącym dostępności architektonicznej obiektów budowlanych i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami;
 5. znajomość wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim zał. nr 2: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – standard architektoniczny;
 6. wiedza na temat specyfiki potrzeb z zakresu dostępności architektonicznej osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami;
 7. wiedza w zakresie realizacji zadań związanych z dostępnością architektoniczną i projektowania uniwersalnego, w tym audyty, projekty, publikacje, ekspertyzy, etc;
 8. umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy;
 9. komunikatywność;
 10. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymogi pożądane

Rodzaj doświadczenia:
 1. doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi;
 2. prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 4. kopie dokumentów poświadczających inne kompetencje, wiedzę lub umiejętności zawarte w punkcje 1,
 5. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymogów naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie, najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt: 1-5.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PFRON wynosi: około 13%

Termin składania ofert upływa w dniu: 18 kwietnia 2023 roku.

Możliwości złożenia oferty:

 1. za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 2. bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Nabór na stanowisko: „Samodzielny Specjalista ds. wsparcia inwestycji pełniący funkcję Architekt/projektant w ramach projektu (OWDA)”,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: Nabór na stanowisko: „Samodzielny Specjalista ds. wsparcia inwestycji pełniący funkcję Architekt/projektant w ramach projektu (OWDA)”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych określonych w ogłoszeniu o naborze, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

Zespół Rekrutacyjny może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem o dalszych etapach naboru.

Na każdym etapie naboru PFRON zapewnia pomoc i wsparcia dla osób niepełnosprawnych np. pomoc tłumacza języka migowego (PJM/SJM).

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 50 55 250

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Dorota Habich
Zastępca Prezesa
Zarządu ds. Programowych

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem
(22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w PFRON będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia bieżącego naboru na wolne stanowisko pracy. Dane zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji nie będą przetwarzane w kolejnych przeprowadzanych naborach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
Zakres i zasady przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Dane identyfikujące: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia.

 • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.
 • Dane zawodowe: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 

Art. 51a i art. 53a-53g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lista kandydatów - imię i nazwisko kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Wyniki końcowe naboru - imię i nazwisko kandydata wskazanego do zatrudnienia oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz  
art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Zgoda osoby, której dane dotyczą – w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres PFRON lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@pfron.org.pl.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą:

 • komisyjnie niszczone – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii PFRON, a także w przypadku przetwarzania przez PFRON w postaci papierowej danych osobowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • trwale usuwane z zasobów elektronicznych – w przypadku złożenia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usuwanie z Biuletynu Informacji Publicznej oraz z poczty elektronicznej danych osobowych kandydatów do pracy w PFRON następuje po 14 dniach od upublicznienia informacji o wynikach naboru.

Dane osobowe kandydatów do pracy w wersji papierowej niszczone są:

 • po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata,
 • po upływie 14 dni od daty zakończenia naboru (w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata).
Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych kandydata zgromadzonych w procesie rekrutacyjnym – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć w niezbędnym zakresie wyłącznie upoważnieni pracownicy, przeszkoleni z ochrony danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów.

W przypadku procesu rekrutacji wykorzystującego metodę Assessment Center (trafnego dopasowania osoby do wolnego stanowiska pracy) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione ekspertowi zewnętrznemu po uprzednim dopełnieniu niezbędnych wymagań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego. 
Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez kandydata danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, natomiast pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Logotyp z napisem Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych, z lewej strony grafika przedstawiajaca kwiat podparty tyczkąlogotyp, z prawej strony litery tworzące skrót "far" z prawej napis Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Dokumenty do pobrania

Lista kandydatów

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2023 roku         

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 kwietnia 2023 roku naboru do pracy na 4 stanowiska: Samodzielny Specjalista ds. wsparcia inwestycji pełniący funkcję Architekt/projektant w ramach projektu pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” w wymiarze czasu pracy: 0,5 etatu, w Departamencie ds. Dostępności, Wydział ds. Analiz i Wsparcia (umowa o pracę na czas określony do 30 września 2023 roku), zgłosiła się następująca kandydatka, która spełniła wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze: 
Pani Katarzyna Cimoch - Bobrowiec.

Planowany etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

 

  

Katarzyna Krysik
Dyrektor Departamentu ds. Dostępności
Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego

Informacje o wynikach naboru


Warszawa, dnia 23 maja 2023 roku

 

na 4 stanowiska: Samodzielny Specjalista ds. wsparcia inwestycji pełniący funkcję Architekt/projektant w ramach projektu OWDA w wymiarze czasu pracy: 0,5 etatu, w Departamencie ds. Dostępności, Wydział ds. Analiz i Wsparcia (umowa o pracę na czas określony do 30 września 2023 roku)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie   przy al. Jana Pawła II 13 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 kwietnia 2023 roku na jedno stanowisko została zatrudniona następująca osoba: Pani Katarzyna Cimoch - Bobrowiec. Nabór na pozostałe trzy stanowiska został nierozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Podczas procesu rekrutacji kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą i odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania pracy. W przypadku trzech pozostałych stanowisk, proces rekrutacyjny nie zakończył się rozstrzygnięciem z powodu braku ofert spełniających wymagania konieczne, określone w ogłoszeniu.

 

Anna Falkowska

Dyrektor Biura ds. Kapitału Ludzkiego