informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wniosek z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie udostępnienia danych za okresy sprawozdawcze od stycznia do grudnia 2017 r. o ilości pracodawców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwolnionych z wpłat i dokonujących wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2a, art. 21 ust.2b ustawy o rehabilitacji, wysokości deklarowanych wpłat, stanach zatrudniania.

Obowiązek wpłat na PFRON wynika z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust 2-5 tego artykułu i art. 22 ustawy, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 21 ust. 2a dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1, wynosi 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach następnych. Zgodnie z art. 21 ust. 2b dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także publicznych i niepublicznych żłobków wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1, wynosi 2%.

Art. 49 ust.2 ustawy o rehabilitacji stanowi, że pracodawcy dokonują wpłat, na rzecz PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi PFRON deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Pracodawca, o którym mowa w:

  • art. 21 ust. 2a ustawy o rehabilitacji składa deklaracje miesięczne DEK-I-a,
  • art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji składa deklaracje miesięczne DEK-I-b.


Pracodawcy, którzy przy stanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 25 pełnych etatów osiągają wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwolnieni są z obowiązku wnoszenia wpłat na Fundusz, składając równocześnie Zarządowi PFRON informacje miesięczne INF-1. Co do zasady z obowiązku dokonywania wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, a w przypadku publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także publicznych i niepublicznych żłobków - wynosi on 2%.