informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 Witamy w BIP PFRON

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Co oznacza skrót RODO

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. Inspektorem ochrony danych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Sylwia Ratajczyk.

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez PFRON ustawowych zadań określonych m. in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także przetwarzania danych osobowych w związku z podejmowaniem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Prawnie uzasadniony interes administratora (np. dochodzenie roszczeń, zapobieganie oszustwom, kontakt z przedstawicielami strony umowy zawartej z administratorem) uprawnia do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii, np. dotyczących zdrowia, ze względu na ważny interes publiczny, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z udzieloną przez Państwa zgodą, administrator działa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (gdy przetwarza dane osobowe zwykłe) lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (gdy przetwarza dane osobowe szczególnych kategorii).

Źródło danych osobowych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, lub od innej osoby, gdy osoba ta przekazuje dane w związku z realizacją przez administratora określonych celów przetwarzania, np. w ramach współpracy stron umowy, czy wykonywania ustawowych obowiązków.

Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe (np. dane identyfikacyjne i kontaktowe) oraz szczególnych kategorii (np. dane o niepełnosprawności) w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w PFRON, nie dłużej jednak niż do ustania celu, dla którego dane zostały zebrane, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym, stronom postępowania administracyjnego.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo:

  • na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  • na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  • na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych
    w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia, bez względu na legalność tego przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadkach określonych w przepisach.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Państwa sprawy lub podjęcia innych działań niezbędnych dla realizacji celu przetwarzania.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Decyzje podejmowane wobec Państwa przez administratora nie będą opierały się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Tłumaczenie na język migowy