informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wolontariat

Serdecznie zapraszamy Państwa do podjęcia nieodpłatnych świadczeń wolontarystycznych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które pomogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 50 55 793 lub 22 50 55 606 oraz adresem e-mail praktyki.PFRON@pfron.org.pl

Jak aplikować?

Osoby, które są zainteresowane wolontariatem, powinny złożyć formularz zgłoszeniowy:

Dokument do pobrania -  „Formularz zgłoszeniowy”

Możliwości złożenia formularza zgłoszeniowego:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: praktyki.pfron@pfron.org.pl z tytułem: „Wolontariat”,
 • za pośrednictwem poczty na adres Biura PFRON: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Wolontariat”.

Ważne informacje

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, zawierane jest Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.
 • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na co najmniej 31 dni.
 • Na czas odbywania wolontariatu, kandydat zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób ubiegających się o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Administrator

Administratorem danych osobowych kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można skontaktować się także telefonicznie pod numerem (22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail kancelaria@pfron.org.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. 

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości organizacji dla Państwa wolontariatu w PFRON, a następnie ewentualnego odbycia przez Państwa wolontariatu w PFRON zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. po. 688, z późn. zm.), dalej „Ustawa”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Ustawy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją porozumienia o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. W przypadku wolontariuszy dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich realizacji oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia wolontariatu w celu spełnienia obowiązku archiwizacji.
 2. W przypadku osób, które nie uzyskały zgody na odbycie wolontariatu, dane osobowe:
  • złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON, będą niszczone,
  • złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą trwale usuwane

- bezzwłocznie po przekazaniu kandydatowi informacji zwrotnej.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi PFRON współpracuje przy spełnianiu swoich zadań ustawowych, np. podmioty świadczące usługi utrzymania systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, podmioty świadczące usługi pocztowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.
 2. Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
 3. Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej).
 4. Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w PFRON jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający realizację wolontariatu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością odbycia wolontariatu w PFRON.