informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pegaz 2010

Uwaga : Termin składania wniosków w 2011 roku już upłynął.

Wnioski przyjmowane były:

 1. w ramach obszarów: A, C i E – od dnia 1 do dnia 22 sierpnia 2011 r.
 2. w ramach obszaru D – w trybie ciągłym, do dnia 15 listopada 2011r.


Umowy dofinansowania z załącznikami:

Obszar A

 • Umowa dofinansowania - ( pobierz )
  • Załącznik nr 1 - Specyfikacja zakupu - ( pobierz )
  • Załącznik nr 2 - Potwierdzenie odbioru - ( pobierz )

Obszar C

 • Umowa dofinansowania - ( pobierz )
  • Załącznik nr 1 - Specyfikacja zakupu - ( pobierz )
  • Załącznik nr 2 - Potwierdzenie odbioru - ( pobierz )

Obszar D

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dla osoby ubiegającej się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Pegaz 2010" Obszar D na pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Wniosek - (pobierz)

Umowa dofinansowania - ( pobierz )

Obszar E

Umowa dofinansowania - ( pobierz )


I. Nazwa programu: „Pegaz 2010”

II. Definicje pojęć: Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć: a) zatrudnienie, lub b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu,przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. b - c, rejestracja w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie, z wyjątkiem:
  • sytuacji, gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy, a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
  • absolwentów – jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
  • przypadku, gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
  • przypadku, gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzędu pracy;
 2. beneficjencie – należy przez to rozumieć adresata programu, który uzyskał pomoc finansową w ramach programu;
 3. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 4. kolegium – należy przez to rozumieć kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 5. kosztach uzyskania prawa jazdy – rozumie się przez to koszty kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy kategorii B, tj. koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w okresie trwania kursu przeprowadzanego poza miejscowością, w której mieszka wnioskodawca;
 6. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 7. najniższym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...);
 8. obowiązku przygotowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 9. obowiązku szkolnym – należy przez to rozumieć obowiązek, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 10. Oddziale – należy przez to rozumieć Oddział PFRON;
 11. oprzyrządowaniu samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego np. podnośnik lub najazd do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, specjalne siedzenia, niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez osobę niepełnosprawną ruchowo, w tym automatyczna skrzynia biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz – hamulec, elektroniczna obręcz przyspieszenia oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, dźwigni i pedałów, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp.;
 12. orzeczeniu równoważnym – należy przez to rozumieć regulacje, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji (...);
 13. Pełnomocnikach – należy przez to rozumieć Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach;
 14. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 15. procedurach - należy przez to rozumieć „Procedury realizacji programu Pegaz 2010”;
 16. programie (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć program „Pegaz 2010”;
 17. punkcie remontowym – należy przez to rozumieć pomieszczenia znajdujące się na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, w których jest bezpłatnie dokonywane: składowanie, naprawa i serwis sprzętu rehabilitacyjnego przekazanego i dostarczanego przez Stowarzyszenie w ramach realizacji programu;
 18. Służbie Więziennej – należy przez to rozumieć Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie;
 19. sprzęcie rehabilitacyjnym – należy przez to rozumieć przedmioty ortopedyczne, w szczególności: wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki;
 20. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Joni i Przyjaciele Polska” z siedzibą w Warszawie;
 21. studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich – należy przez to rozumieć studia, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 22. systemie niestacjonarnym – należy przez to rozumieć naukę w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu;
 23. systemie stacjonarnym – należy przez to rozumieć naukę w systemie dziennym;
 24. szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
 25. szkołach ponadgimnazjalnych – należy przez to rozumieć publiczne lub niepubliczne szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 26. uczeniu się (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć: a) w przypadku obszaru A i E – pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, kolegium, studiowanie w szkole wyższej lub kształcenie na studiach doktoranckich albo podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, b) w przypadku obszaru B: - w odniesieniu do pełnoletnich osób niepełnosprawnych - pobieranie nauki w szkole dla dorosłych: podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej lub pobieranie nauki w kolegium albo studiowanie w szkole wyższej lub kształcenie na studiach doktoranckich albo podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, - w odniesieniu do niepełnoletnich osób niepełnosprawnych - realizowanie obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej;
 27. udziale własnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy w wysokości określonej zasadami programu, jaki wnioskodawca zobowiązany jest zaangażować do zakupu przedmiotu dofinansowania;
 28. ustawie o rehabilitacji (...) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);
 29. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć: a) w module I programu - wnioskującego o przyznanie pomocy udzielanej w ramach programu, z tym, że: - w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18), wnioskodawcą jest jedno z rodziców lub opiekun prawny, - w przypadku pełnoletnich osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny, b) w module II programu - Służbę Więzienną;
 30. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu;
 31. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 32. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć: a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące, b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące, c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 1095, z późn. zm.), e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

III. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o rehabilitacji (...).

IV. Cel programu

 1. Program składa się z następujących modułów realizacji:
  1. moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, zwany dalej „modułem I”,
  2. moduł pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Joni i Przyjaciele Polska”, pt. „Wózki dla Polski”, zwany dalej „modułem II”.
 2. Cele strategiczne programu w module I, w odniesieniu do adresatów programu:
  1. aktywizacja zawodowa oraz utrzymanie aktywności zawodowej,
  2. zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia,
  3. zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 3. Celem operacyjnym programu w module I, w odniesieniu do adresatów programu, jest realizacja prawa do swobodnego porozumiewania się oraz poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych, uniemożliwiających lub utrudniających funkcjonowanie w procesie edukacji oraz w życiu zawodowym i społecznym.
 4. Moduł I obejmuje:
  1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
  2. obszar B – pomoc w zakupie podstawowego wraz z oprogramowaniem i/lub specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  3. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
  4. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji,
  5. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 5. Do oceny skuteczności działania programu w module I przyjmuje się następujące:
  1. wskaźniki produktu: a) co najmniej 125 adresatów programu uzyska pomoc finansową ze środków PFRON w ramach obszaru A, b) co najmniej 1.750 adresatów programu uzyska pomoc finansową ze środków PFRON w ramach obszaru B, c) co najmniej 1.750 adresatów programu uzyska pomoc finansową ze środków PFRON w ramach obszaru C, d) co najmniej 400 adresatów programu uzyska pomoc finansową ze środków PFRON w ramach obszaru D, e) co najmniej 150 adresatów programu uzyska pomoc finansową ze środków PFRON w ramach obszaru E;
  2. wskaźniki rezultatu: a) co najmniej 15% beneficjentów, którzy w dniu zawarcia umowy dofinansowania nie pozostawali w zatrudnieniu, w rok po uzyskaniu pomocy w ramach programu będzie zatrudnionych, b) co najmniej 90% beneficjentów, którzy w dniu zawarcia umowy dofinansowania pozostawali w zatrudnieniu, w rok po uzyskaniu pomocy w ramach programu utrzyma zatrudnienie, c) co najmniej 90% beneficjentów, którzy w dniu zawarcia umowy dofinansowania uczyli się, w rok po uzyskaniu pomocy w ramach programu będzie kontynuować naukę lub zakończy dany poziom edukacji z pozytywnym wynikiem, stając się absolwentami.
 6. Celem strategicznym programu w module II jest pomoc osobom niepełnosprawnym, znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej i materialnej (osoby niezamożne, samotne i niezaradne życiowo, wymagające specjalnej pomocy) w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, w szczególności w wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki.
 7. Celem operacyjnym programu w module II jest dofinansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia, realizującego we współpracy ze Służbą Więzienną program pn. „Wózki dla Polski”, przewidującego bezpłatną pomoc osobom niepełnosprawnym, o których mowa w ust. 6, w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny.
 8. Do oceny skuteczności działania programu w module II, przyjmuje się następujące, coroczne wskaźniki produktu:
  1. co najmniej 250 adresatów programu uzyska bezpłatną pomoc w zaopatrzeniu w wózek inwalidzki,
  2. co najmniej 200 adresatów programu uzyska bezpłatną pomoc w zaopatrzeniu w inny, niż wymieniony w pkt 1, sprzęt rehabilitacyjny.

V. Adresaci programu

 1. Adresatami programu w obszarze A są pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Adresatami programu w obszarze B w zakresie podstawowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem są:
  1. pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  2. uczące się osoby niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są: a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych, b) słuchaczami kolegiów, c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe, d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, f) studentami uczelni zagranicznych, g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, kształcącymi się w systemie stacjonarnym lub w systemie niestacjonarnym,
  4. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. Adresatami programu w obszarze B w zakresie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem są:
  1. pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, z zastrzeżeniem ust. 7.
  2. uczące się osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 4. Adresatami programu w obszarze C są:
  1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, z zastrzeżeniem ust. 7.
  2. osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.
 5. Adresatami programu w obszarze D są:
  1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne, których dysfunkcja uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
  2. osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, których dysfunkcja uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.
 6. Adresatami programu w obszarze E są pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu, z zastrzeżeniem ust.7.
 7. W ramach obszaru A - C i E modułu I programu, kobiety powyżej 60 roku życia/mężczyźni powyżej 65 roku życia, mogą uczestniczyć w programie, o ile są zatrudnione/zatrudnieni.
 8. Adresatami programu w module II są osoby niepełnosprawne, znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej i materialnej (osoby niezamożne, samotne i niezaradne życiowo, wymagające specjalnej pomocy), wymagające zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w szczególności w wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, chodziki.

VI. Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

 1. W ramach modułu I programu udzielane jest dofinansowanie na:
  1. zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (obszar A),
  2. zakup podstawowego i/lub specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B),
  3. zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu (obszar C),
  4. utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D),
  5. pokrycie kosztów uzyskania prawa jazdy (obszar E).
 2. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania w ramach obszaru A -C i E modułu I programu zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurach, przy czym wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie, jakie można przyznać w ramach programu wynosi:
  1. dla oprzyrządowania samochodu (obszar A) – 6,
  2. dla podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B) – 1,5,
  3. dla specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (Obszar B) – 6,
  4. dla wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym (obszar C) – 8,5, z zastrzeżeniem ust. 9,
  5. w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy (Obszar E): a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1,75, b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D modułu I programu, wynosi 3.500 zł., z zastrzeżeniem ust. 4, do wykorzystania w okresie 5-ciu lat, zwanym dalej „okresem obowiązywania limitu”, liczonym od dnia zawarcia pierwszej umowy dofinansowania w ramach danego limitu. W okresie obowiązywania limitu wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wielokrotnie, nie wcześniej jednak niż po upływie gwarancji na zakupiony wózek lub dokonaną wcześniej naprawę - aż do wyczerpania maksymalnej kwoty dofinansowania.
 4. Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurach, mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie nie większej niż 25% maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 2 - 3.
 5. Do uzyskania dofinansowania w ramach obszarów A-C i E modułu I programu niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, którego wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz ceny brutto zakupionego przedmiotu dofinansowania. Minimalny udział własny wynosi:
  1. w przypadku zakupu/montażu oprzyrządowania samochodu (obszar A): a) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wnioskowanej pomocy po raz pierwszy w ramach programów PFRON – 15% ceny brutto zakupu/usługi, b) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali jeden raz wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON – 20% ceny brutto zakupu/usługi, c) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON – 25% ceny brutto zakupu/usługi,
  2. w przypadku sprzętu komputerowego (obszar B): a) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie po raz pierwszy wnioskowanej pomocy w ramach programów PFRON – w zakresie sprzętu podstawowego wraz z oprogramowaniem – 50% ceny brutto zakupu, b) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy w zakresie sprzętu podstawowego wraz z oprogramowaniem, którzy wcześniej uzyskali jeden raz pomoc w zakupie sprzętu komputerowego w ramach programów PFRON – 55% ceny brutto zakupu, c) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON w zakresie sprzętu podstawowego wraz z oprogramowaniem – 60% ceny brutto zakupu, d) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie po raz pierwszy wnioskowanej pomocy w ramach programów PFRON – w zakresie sprzętu specjalistycznego wraz z oprogramowaniem – 10% ceny brutto zakupu, e) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy w zakresie sprzętu specjalistycznego wraz z oprogramowaniem, którzy wcześniej uzyskali jeden raz pomoc w zakupie sprzętu komputerowego w ramach programów PFRON – 15% ceny brutto zakupu, f) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON w zakresie sprzętu specjalistycznego wraz z oprogramowaniem – 20% ceny brutto zakupu.
  3. w przypadku wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C): a) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie po raz pierwszy wnioskowanej pomocy w ramach programów PFRON – 15% ceny brutto zakupu, b) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali jeden raz pomoc w zakupie wózka w ramach programów PFRON – 20% ceny brutto zakupu, c) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON – 25% ceny brutto zakupu,
  4. w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E): a) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wnioskowanej pomocy po raz pierwszy w ramach programów PFRON – 25% ceny brutto zakupu/usługi, b) dla pozostałych wnioskodawców – 50% ceny brutto zakupu/usługi, z zastrzeżeniem ust. 6 - 7.
 6. W przypadku wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach obszarów A, C i E, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, kwota udziału własnego nie może być niższa niż 75% ceny brutto zakupu/usługi, zaś w ramach obszaru B:
  1. dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy w zakresie sprzętu podstawowego wraz z oprogramowaniem - nie może być niższa niż 85% ceny brutto zakupu,
  2. dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy w zakresie sprzętu specjalistycznego wraz z oprogramowaniem - nie może być niższa niż 75% ceny brutto zakupu.
 7. Udział własny wnioskodawcy (w złotych) w ramach obszarów: A – C i E, nie może być niższy niż udział własny zadeklarowany przez wnioskodawcę we wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie w wysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu zawartego w procedurach. Wniesiony w takim przypadku udział własny, może być proporcjonalnie zmniejszony w stosunku do udziału własnego, deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku.
 8. Dofinansowanie w ramach obszaru D modułu I programu nie wymaga wniesienia przez wnioskodawcę udziału własnego, jeśli wysokość kwoty dofinansowania to umożliwia.
 9. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru C może w wyjątkowych przypadkach zostać decyzją Pełnomocników zwiększona, jednak nie więcej niż o 100% oraz wyłącznie wtedy, jeśli zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu. Ubiegając się o zwiększenie kwoty dofinansowania, wnioskodawca uzasadnia wystąpienie, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz informację dotyczącą kosztu proponowanego do dofinansowania wózka ponadstandardowego.
 10. Podstawowy i specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz podstawowe i specjalistyczne oprogramowanie są zdefiniowane na potrzeby programu w procedurach.
 11. W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania w ramach modułu I programu przekracza kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
 12. W ramach modułu II programu, PFRON może przyznać środki na pokrycie kosztów mediów, związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem punktu remontowego, w szczególności poniesione przez Służbę Więzienną opłaty za: energię elektryczną, wodę, ogrzewanie – w formie refundacji tych kosztów co kwartał.
 13. Dofinansowanie ze środków PFRON przyznane w ramach realizacji programu w module II nie może przekroczyć 24.000,00 zł rocznie.

VII. Warunki uczestnictwa w module I programu

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest udokumentowanie przez wnioskodawcę spełniania kryteriów właściwych dla danego adresata programu, określonych w rozdziale V programu, z zastrzeżeniemust. 2. Pozostałe warunki aplikowania o dofinansowanie w ramach programu określa Zarząd PFRON w procedurach.
 2. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
  1. którzy w przeszłości, byli stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON,
  2. ubiegający się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel w ramach programów PFRON, jeśli wcześniej zawarta z PFRON umowa (w ciągu ostatnich 10 lat - licząc od dnia złożenia wniosku w ramach programu) została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie - wykluczenie z uczestnictwa w danym obszarze programu obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasła karencja w uzyskaniu środków PFRON na ten sam cel,
  3. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
  4. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych placówkach, zapewniających ciągłą opiekę dydaktyczno-wychowawczą poza miejscowością stałego zamieszkania podopiecznego, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.
 3. W ramach obszaru A i C programu, dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.
 4. W ramach obszaru B i E programu dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 4 lat, licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.
 5. O dofinansowanie przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3 - 4 mogą ubiegać się wnioskodawcy:
  1. w obszarze A i C - którzy wskutek zmian w stanie fizycznym lub pogorszenia stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę, nie mogą korzystać z posiadanego oprzyrządowania samochodu lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dofinansowanego ze środków PFRON,
  2. w obszarach A, B i C – którzy wskutek zdarzeń losowych, potwierdzonych na piśmie przez właściwe jednostki, utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, o ile w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 1 - 2, nie ubiegają się i nie uzyskali ze środków PFRON pomocy na ten sam cel w ramach innych zadań dofinansowanych ze środków PFRON.
 6. O dofinansowanie w ramach obszaru C programu nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którym w danym roku lub w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielono pomocy ze środków PFRON przewidzianej w ramach obszaru D programu, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 2.

VIII. Zasięg i czas trwania programu Program realizowany jest na terenie całego kraju od dnia zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2011 roku.

IX. Tryb postępowania

 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy dofinansowania. Umowa określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
 2. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.
 3. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie, uszczegółowienie zakresu i rodzaju wsparcia wskazanego w programie, jak też szczegółowe kryteria wpływające na wysokość pomocy udzielanej osobie niepełnosprawnej oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu w module I programu, zawarte są w procedurach.
 4. Program w module II realizowany jest na podstawie trójstronnego porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy PFRON, Stowarzyszeniem i Służbą Więzienną w ramach programu „Pegaz 2003”.
 5. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4, określa w szczególności:
  1. cel i strony porozumienia,
  2. deklarację współpracy przy realizacji programu,
  3. zadania stron wynikające z realizacji programu,
  4. termin złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych PFRON,
  5. maksymalny koszt realizacji programu ze środków PFRON,
  6. przewidywane efekty realizacji porozumienia,
  7. przypadki, w których porozumienie ulega rozwiązaniu,
  8. okres obowiązywania porozumienia.
 6. Decyzję w sprawie przyznania środków finansowych PFRON w ramach modułu II programu podejmuje Zarząd PFRON.
 7. Warunkiem przyznania ze środków PFRON refundacji kosztów mediów, o których mowa w rozdziale VI ust. 12, ponoszonych przez Służbę Więzienną w kolejnych latach funkcjonowania punktu remontowego, jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację programu. Podstawą decyzji o refundacji kosztów mediów jest wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON, składany corocznie przez Służbę Więzienną, w terminie do końca pierwszego kwartału kolejnego roku realizacji programu. Do rozliczenia finansowego powinny być dołączone faktury VAT wystawione na wnioskodawcę.
 8. Formularz wniosku o przyznanie środków finansowych PFRON oraz wzór umowy w ramach modułu II programu przyjmuje Zarząd PFRON.
 9. PFRON refunduje koszty mediów, o których mowa w rozdziale VI ust. 12, pod warunkiem zamontowania - na koszt wnioskodawcy, liczników pomiarowych mediów w pomieszczeniach punktu remontowego.
 10. Wypłata środków PFRON, dotyczących refundacji poniesionych przez wnioskodawcę kosztów mediów, o których mowa w rozdziale VI ust. 12, następuje pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę – co kwartał, wystąpienia o uruchomienie środków PFRON na refundację kosztów mediów, zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik do umowy.
 11. W ramach modułu II programu nie mogą być dofinansowane koszty, które są finansowane ze środków PFRON w ramach innych programów lub zadań ustawowych.
 12. Za obsługę finansową programu w module II (w zakresie środków finansowych PFRON), odpowiedzialny jest Mazowiecki Oddział PFRON.

X. Kryteria wyboru wniosków

 1. Zarząd PFRON, każdego roku realizacji modułu I programu,na podstawie informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, a także wyników bieżących analiz, dotyczących realizacji i stopnia zaspokojenia potrzeb w ramach poszczególnych obszarów, może wskazać kierunki dalszej realizacji programu tj. obszary, które będą realizowane w danym roku w ramach modułu I programu wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków PFRON w ramach obszarów A-C i E, z zastrzeżeniem rozdziału VI ust. 2 i ust. 9.
 2. Kolejność realizacji wniosków w ramach obszarów A-C i E modułu I programu ustalana jest na podstawie punktowego systemu oceny wniosku.
 3. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania, decydujące o kolejności realizacji wniosków w ramach obszarów A-C i E modułu I programu, określa Zarząd PFRON.
 4. W przypadku wniosków, które dotyczą specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ponadstandardowego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. wniosku dotyczącego dofinansowania wózka w kwocie przekraczającej wysokość określoną w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 programu, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia o celowości takiego dofinansowania, wydana przez zespół ekspertów niezależnych od PFRON.
 5. W przypadku wniosku w ramach realizacji modułu I programu, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryteriów dotyczących rodzaju niepełnosprawności lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, wymagana jest opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 4.

XI. Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Na promocję programu oraz na przeprowadzenie jego ewaluacji przeznacza się rocznie nie więcej niż 2% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku.
 3. Za wykonanie czynności związanych z opiniowaniem wniosków, członkom zespołu ekspertów przysługuje wynagrodzenie pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu, w wysokości określanej każdego roku realizacji programu, według zasad przyjętych przez Zarząd PFRON.
 4. Koszty podróży („tam i z powrotem”) członków zespołu ekspertów, poniesione w związku z wypełnianiem swoich zadań w ramach programu pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację programu na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników.

XII. Realizatorzy programu

 1. Realizatorami programu w module I są:
  1. Zarząd PFRON,
  2. Oddziały,
  3. Pełnomocnicy,
  4. Biuro PFRON.
 2. Do zadań realizatorów programu w module I należy:
  1. Zarząd PFRON: a) zatwierdzenie i modyfikacja procedur, b) określenie kryteriów wyboru wniosków do dofinansowania, decydujących o kolejności ich realizacji w ramach obszarów: A - C i E modułu I programu, c) określenie, w odniesieniu do modułu I, kierunków realizacji programu wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków PFRON w ramach obszarów A-C i E, obowiązujących w danym roku realizacji programu, d) określenie wysokości wynagrodzenia członków zespołu ekspertów, obowiązującego w danym roku realizacji programu, e) podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na poszczególne obszary programu, f) przyznawanie Oddziałom limitów środków finansowych na realizację programu w poszczególnych obszarach, g) wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu,
  2. Oddziały – postępowanie zgodnie z procedurami, w tym przede wszystkim: a) weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, b) obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków, c) obsługa administracyjno – finansowa beneficjentów, d) monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON,
  3. Pełnomocnicy - podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy,
  4. Biuro PFRON: a) koordynacja realizacji programu, b) monitorowanie realizacji programu, c) okresowa i końcowa ewaluacja programu.
 3. Realizatorami programu w module II są:
  1. Stowarzyszenie,
  2. Służba Więzienna,
  3. PFRON.
 4. Do zadań realizatorów programu w module II należy:
  1. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za: a) nieodpłatne dostarczanie do punktu remontowego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym minimum 300 używanych wózków inwalidzkich rocznie, b) nieodpłatne wyposażenie punktu remontowego w sprzęty i narzędzia do prowadzenia remontu sprzętu rehabilitacyjnego, c) nieodpłatne dostarczenie części zamiennych i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu sprzętu rehabilitacyjnego, d) nieodpłatne szkolenie pracowników Służby Więziennej i osób osadzonych wykonujących prace przy remoncie sprzętu rehabilitacyjnego, e) zorganizowanie dystrybucji wyremontowanego sprzętu rehabilitacyjnego, f) zapewnienie fachowej obsługi przy dystrybucji sprzętu rehabilitacyjnego przez polskich i amerykańskich terapeutów, g) pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego do punktu remontowego oraz miejsc dystrybucji, h) pokrycie kosztów podróży i pobytu polskich i amerykańskich specjalistów rehabilitantów.
  2. Służba Więzienna jest odpowiedzialna za: a) nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się na terenie Aresztu Śledczego w Białołęce na potrzeby punktu remontowego, w którym będzie składowany, naprawiany i serwisowany sprzęt rehabilitacyjny, b) nieodpłatne wykonywanie napraw sprzętu rehabilitacyjnego przy udziale osób osadzonych w zakładzie karnym, c) nadzór nad jakością wykonywanych zadań, o których mowa w lit. a - b, d) terminowe i prawidłowe rozliczenie środków finansowych przekazanych przez PFRON,
  3. PFRON jest odpowiedzialny za: a) refundację kosztów poniesionych przez wnioskodawcę za dostarczone media (w szczególności energia elektryczna, woda, ogrzewanie), a związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem punktu remontowego, b) obsługę finansową programu.