informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych

Spis treści - Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych


Ze względu na trudną sytuację finansową Funduszu, program pod nazwą „Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych” w bieżącym roku nie został uruchomiony. ( czytaj )


{MENU}

{PODZIEL: Założenia – przesłanki programu}

Założenia – przesłanki programu

Zmiana przepisów Kodeksu pracy dokonana 24 sierpnia 2007 roku wprowadziła do polskiego prawodawstwa instytucję pozwalającą na zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Zgodnie z art. 675 wskazanej ustawy praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Telepracownikiem jest więc osoba, która wykonuje pracę w określonych wyżej warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia może odegrać istotną rolę między innymi w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Pozwala na ograniczenie uciążliwości związanych z dojazdem do pracy, umożliwia dostęp do nowości teleinformatycznych oraz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas pracy, a przede wszystkim daje osobie niepełnosprawnej poczucie swobody i samodzielności. Z punktu widzenia pracodawcy telepraca również przynosi znaczne korzyści. Umożliwia ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem biura, wpływa na wzrost efektywności pracy, a także daje możliwość zatrudniania wykwalifikowanych pracowników, których faktyczne umiejętności przedkładane są ponad ich niepełnosprawność. Formuła programu została opracowana w taki sposób, aby przyszły pracodawca za pośrednictwem organizacji biorących udział w programie kontaktował się z odpowiednio przeszkolonym, zmotywowanym i kompetentnym pracownikiem, który bez dodatkowej adaptacji będzie w stanie wykonywać powierzone mu zadania w formie telepracy. Program poza opisanym wyżej zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę, wspiera również inne, elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych.

{PODZIEL: Nazwa programu}

I. Nazwa programu

Program „Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych”.

{PODZIEL: Definicje pojęć}

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną bezpośrednio korzystającą z realizacji projektu;
 2. beneficjencie pośrednim – należy przez to rozumieć pracodawcę, który zatrudni przeszkoloną w wyniku realizacji projektu osobę niepełnosprawną;
 3. biurze projektu – należy przez to rozumieć pomieszczenia oraz strukturę organizacyjną przeznaczoną do obsługi projektu, dysponującą odpowiednim zasobem kadrowym i technicznym;
 4. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 5. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 6. ofercie – należy przez to rozumieć dokument zawierający opis projektu, składany przez organizację pozarządową zainteresowaną uczestnictwem w programie;
 7. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, związki oraz izby, tworzone na podstawie odrębnych przepisów a także osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności;
 8. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 10. programie – należy przez to rozumieć program „Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych”;
 11. projekcie – należy przez to rozumieć zespół zorganizowanych działań zmierzających do realizacji celów programu, obejmujący: a) analizę stanu rzeczywistego, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań opisanych w projekcie, b) terytorialny i rzeczowy zasięg projektu, c) działania mające na celu zmianę stanu istniejącego, d) przewidywane rezultaty projektu, e) harmonogram realizacji projektu, f) budżet projektu z uwzględnieniem kosztów kwalifikowalnych, g) inne informacje dotyczące projektu;
 12. szkoleniu zawodowym – należy przez to rozumieć pozaszkolne formy kształcenia, mające na celu naukę zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji;
 13. telepracy oraz innych elastycznych formach zatrudniania – należy przez to rozumieć pracę, o której mowa w art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz inną działalność zarobkową prowadzoną w całości lub w części poza siedzibą przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (dalej zwanych: telepracą);
 14. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął.

{PODZIEL: Podstawa prawna programu}

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

{PODZIEL: Cele programu}

IV. Cele programu

 1. Celem strategicznym programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie w formie telepracy.
 2. Celami operacyjnymi programu są:
  1. wzrost poziomu kwalifikacji osób niepełnosprawnych pozwalający na ich zatrudnienie w formie telepracy;
  2. zmniejszenie barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych poprzez zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania oraz instalacji szerokopasmowego łącza internetowego;
  3. propagowanie zatrudnienia w formie telepracy wśród pracodawców.

{PODZIEL: Zasięg i okres realizacji programu}

V. Zasięg i okres realizacji programu

Program realizowany będzie na terenie całego kraju, od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

{PODZIEL: Adresaci programu}

VI. Adresaci programu

 1. Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. W ramach obszaru B programu środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania oraz instalacji szerokopasmowego łącza internetowego przekazywane są osobom indywidualnym za pośrednictwem organizacji pozarządowych, realizujących projekty w ramach obszaru A.

{PODZIEL: Warunki uczestnictwa w programie}

VII. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Pomocą oferowaną w ramach programu mogą być objęte bezrobotne, poszukujące pracy lub uczące się osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).
 2. Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach obszaru A jest:
  1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym z tytułu wpłat obowiązkowych;
  2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  3. udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej jednego roku;
  4. posiadanie doświadczenia w realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową lub pośrednictwem pracy osób niepełnosprawnych.
 3. W obszarze B programu nie mogą uczestniczyć osoby które:
  1. w przeszłości, korzystając ze środków PFRON nie dotrzymały warunków zawartych umów;
  2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON.
 4. W ramach obszaru B programu można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 5. Osobie niepełnosprawnej dofinansowanie przewidziane w ramach obszaru B przysługuje tylko raz w okresie realizacji programu.

{PODZIEL: Formy i zakres pomocy}

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Program obejmuje dwa obszary:
  1. obszar A – finansowanie zawartych w projektach działań służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez telepracę;
  2. obszar B – dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego oraz instalacji szerokopasmowego łącza internetowego dla telepracowników.
 2. Pomoc finansowa w ramach obszaru A programu udzielana jest na pokrycie kosztów uznanych za niezbędne do realizacji projektu, obejmujących:
  1. organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych (również z wykorzystaniem e-learning’u) mających na celu podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w zawodach, które mogą być wykonywane w formie telepracy;
  2. organizowanie szkoleń wśród pracodawców, dotyczących praktycznego zastosowania telepracy;
  3. przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej skierowanej do pracodawców i osób niepełnosprawnych;
  4. prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego;
  5. obsługę administracyjną biura projektu, w tym między innymi: a) zakup, użyczenie, najem, leasing, dzierżawę lub użytkowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego na potrzeby realizacji projektu, w szczególności związane z zarządzaniem projektem i obsługą finansową projektu, b) zakup, użyczenie, najem, leasing, dzierżawę lub użytkowanie sprzętu biurowego (np. faks, aparat telefoniczny, ksero), c) zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz gospodarczych, d) dostęp do szerokopasmowych łącz internetowych oraz linii telefonicznych wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu, e) wynagrodzenia personelu administracyjnego projektu wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami naliczanymi od wynagrodzenia, wynikającymi z przepisów prawa, f) prowadzenie bazy telepracowników oraz pracodawców, g) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura projektu;
  6. utrzymanie pomieszczeń biura projektu, które obejmuje między innymi czynsz, opłaty za energię elektryczną, wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń biura projektu, podatkiem od nieruchomości oraz inne opłaty związane z bieżącą eksploatacją pomieszczeń biura projektu.
 3. W ramach obszaru B, dofinansowanie ze środków PFRON nie może przekroczyć:
  1. 5.000 zł, w przypadku zakupu podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do świadczenia pracy w formie telepracy tj. zestawu komputerowego, drukarki, skanera, mikrofonu i słuchawek, systemu operacyjnego, pakietu biurowego w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego;
  2. 600 zł, w przypadku zakupu sprzętu biurowego np. faks, aparat telefoniczny;
  3. 9.000 zł, w przypadku zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do wykonywania prac związanych np. z zaawansowaną obróbką obrazu lub dźwięku itp. (np. wysokiej klasy kart graficznych i kart dźwiękowych oraz współpracujących z nimi profesjonalnych programów, a także sprzętu komputerowego i oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych;
  4. 500 zł, w przypadku zakupu instalacji szerokopasmowego łącza internetowego.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta ostatecznego, wysokość dofinansowania wskazanego w ust. 3 może zostać zwiększona. Decyzje w przedmiotowej sprawie podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON.
 5. Warunkiem otrzymania dofinansowania wskazanego w ust. 3 jest:
  1. pozytywne ukończenie szkoleń zawodowych organizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach obszaru A programu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6;
  2. promesa zawierająca zobowiązanie przyszłego pracodawcy do zatrudnienia w formie telepracy osoby ubiegającej się o dofinansowanie lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie między innymi w formie telepracy.
 6. Wymóg odbycia szkoleń zawodowych nie dotyczy osób, które posiadają potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami lub zaświadczeniami o ukończeniu szkoleń, umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 7. Certyfikat oraz zaświadczenie może być również wydane przez podmiot świadczący usługi szkoleniowe w ramach projektu, na podstawie egzaminu sprawdzającego, z pominięciem całego cyklu szkolenia. W przypadku nie zaliczenia egzaminu sprawdzającego, koszty jego przeprowadzenia ponosi osoba egzaminowana.

{PODZIEL: Tryb postępowania}

IX. Tryb postępowania

 1. Wybór organizacji pozarządowych uczestniczących w programie odbędzie się na zasadach określonych w procedurach realizacji programu, w trybie zamkniętych konkursów ofert.
 2. Wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach obszaru B programu składane są w siedzibie lub jednostce terenowej organizacji pozarządowej realizującej projekt telepracy, w którym uczestniczy wnioskodawca.
 3. W procedurach realizacji programu zawarte zostaną m.in.:
  1. zakres przedmiotowy projektów, wzory ofert i wniosków oraz wymagane załączniki;
  2. zasady i terminy składania ofert oraz wniosków;
  3. kryteria uczestnictwa w programie;
  4. zasady pracy komisji konkursowych i kryteria wyboru ofert;
  5. zasady realizacji projektów, przekazywania i rozliczania środków finansowych oraz sprawozdawczości (rzeczowej i finansowej);
  6. system monitorowania i zasady ewaluacji.
 4. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
 5. PFRON zapewni dostępność programu oraz procedur realizacji programu poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Funduszu.
 6. Realizacja programu będzie monitorowana i poddawana okresowej ewaluacji.

{PODZIEL: Kryteria wyboru ofert}

X. Kryteria wyboru ofert

 1. Przy ocenie merytorycznej ofert składanych przez podmioty zainteresowane uczestnictwem w obszarze A programu brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  1. uzasadnienie znaczenia projektu dla zaspokojenia potrzeb w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
  2. racjonalność wydatków rozumiana jako: a) stosunek kosztów bieżących projektu, (o których mowa w rozdziale VIII ust. 2) do liczby osób niepełnosprawnych, które planuje się objąć aktywizacją zawodową w formie telepracy, b) stosunek kosztów administracyjnych projektu, (o których mowa w rozdziale VIII ust. 2, pkt 5 i 6) do liczby osób niepełnosprawnych, które planuje się objąć aktywizacją zawodową w formie telepracy;
  3. ocena przewidywanej trwałości i skuteczności zaproponowanych rozwiązań;
  4. ocena możliwości upowszechniania dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu;
  5. doświadczenie oferenta przy realizacji działań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym działań z zakresu stosowania telepracy;
  6. sposób rekrutacji beneficjentów ostatecznych i pośrednich;
  7. stopień i rodzaj niepełnosprawności osób uczestniczących w projekcie;
  8. zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe i techniczne przeznaczone do realizacji projektu;
  9. rzetelność wykonania zobowiązań wynikających z umów wcześniej zawartych z PFRON, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
  10. przewidywane efekty realizacji projektów, określone jako: a) stosunek osób rozpoczynających szkolenia do osób, które je ukończą, b) stosunek osób, które zgłosiły się na szkolenie do osób, które w wyniku jego ukończenia znalazły zatrudnienie.
 2. Pierwszeństwo w wyborze mają oferty, wskazujące konkretnych beneficjentów pośrednich oraz zadeklarowaną przez liczbę osób, która wskutek realizacji projektu otrzyma zatrudnienie w formie telepracy.
 3. Oceny merytorycznej ofert, o których mowa w ust. 1, dokonują komisje, powoływane przez Prezesa Zarządu PFRON i Dyrektorów Oddziałów PFRON, działające zgodnie z zasadami określonymi w procedurach realizacji programu.

{PODZIEL: Finansowanie realizacji programu}

XI. Finansowanie realizacji programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Na promocję programu oraz na przeprowadzenie ewaluacji programu przeznacza się rocznie nie więcej niż 2% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku.
 4. Środki, o których mowa w ust. 3 pozostają w dyspozycji Zarządu PFRON. Zasady korzystania ze środków przeznaczonych na promocję wskazane zostaną w procedurach realizacji programu.

{PODZIEL: Zadania realizatorów programu}

XII. Zadania realizatorów programu

 1. Realizatorami programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro PFRON;
  4. Oddziały PFRON;
  5. komisje konkursowe;
  6. organizacja pozarządowa, która uczestniczy w realizacji obszaru B programu.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie.
 3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu;
  2. zatwierdzenie procedur realizacji programu;
  3. powołanie komisji konkursowych;
  4. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON i przyznawania dla Oddziałów i Biura PFRON limitów środków finansowych na realizację programu, z uwzględnieniem postanowień rozdziału XI ust. 3;
  5. dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.
 4. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. koordynacja realizacji programu;
  2. zarządzanie programem;
  3. realizacja programu w odniesieniu do wniosków organizacji pozarządowych posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działalności na terenie całego kraju, działających na terenie co najmniej 2 województw w ramach posiadanych struktur terenowych lub placówek;
  4. monitorowanie programu;
  5. dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.
 5. Do zadań Oddziałów PFRON należy:
  1. realizacja programu zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu;
  2. powołanie komisji konkursowych.
 6. Do zadań komisji konkursowych należy wybór ofert przesłanych przez podmioty zainteresowane udziałem w programie.
 7. Organizacje pozarządowe, które uczestniczą w realizacji obszaru B programu działają w zakresie określonym w procedurach realizacji programu.

{PODZIEL: Procedury realizacji oraz załączniki}

Procedury realizacji oraz załączniki